Tilannehuoneen Uusimaa-raportti 4.3.2021

March 4, 2021

Koranaepidemian aikana on paljastanut, että kunnilla ei monesti ole tarkkaa käsitystä esimerkiksi kunnan palkkasumman ajantasaisesta kehityksestä. Nyt julkaistavassa Tilannehuoneen raportissa tarjotaan Uudellemaalle ja Uudenmaan kunnille ajantasaista tietoa koronan vaikutuksista niiden talouteen. Hanke toimii laajemminkin kokeiluna kuntien datan saatavuuteen ja hyödyntämiseen päätöksenteossa.

Tuore raportti jakautuu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa käsitellään koko Uudenmaan tilannetta ja verrataan sitä koko maan tilanteeseen. Tämä osa jakautuu edelleen työmarkkinoita, kotitalouksien hakemia Kelan etuuksia, yrityksien toimintaa sekä tartuntoja koskeviin lukuihin. Toisessa osassa esitetään tärkeimmät vastaavat kuvaajat kullekin kunnalle erikseen. Raporttia tullaan päivittämään ja kehittämään säännöllisesti kevään aikana.

Raportti pitää sisällään paljon materiaalia ja se on kokonaisuudessaan ladattavissa Helsinki GSE:n Covid19 Data & Graph Vault:sta. Tässä raportoidaan vain murto-osa tuloksista.

Työmarkkinat

Työmarkkinat – palkkasumma

Palkkasummakuvaajia tarkastellessa on hyvä pitää mielessä, että tietoja ladataan Tulorekisteriin vaihtelevalla viiveellä, joten luvut saattavat aina hieman muuttua jälkikäteen. Tammikuun 2021 tiedot saattavat siis vielä päivittyä ja niitä tulee tarkastella alustavina tuloksina.

Seuraava kuvio esittää kuukausittaisen palkkasumman vuosina 2019, 2020, ja tammikuussa 2021 tulorekisterin pohjalta Uudellamaalla. Vuosi 2020 aloitettiin vuotta 2019 korkeamalla tasolla, mutta huhtikuusta eteenpäin palkkasumma oli muutamaa poikkeusta lukuunottamatta vuotta 2019 matalammalla tasolla, suurimman pudotuksen ajoittuessa toukokuuhun. Tammikuun 2021 palkkasumma näyttää olevan selvästi vuoden 2020 tasoa alempana, mutta tulos on alustava.

Absoluuttisen muutoksen kehitys ei kerro paljoakaan, jos ei ole vertailukohtaa. Seuraavassa kuviossa esitetään palkkasumman suhteellinen muutos kuukausittain 2019-2020 Suomen ja Uudenmaan osalta. Vertailtaessa koko Suomeen nähdään kuinka 2020 alkoi hyvin Uudellamaalla ja kevään ja kesän osalta ero Suomeen oli pieni. Syksy ja loppuvuosi kuitenkin näyttävät kurittaneen Uuttamaata selkeämmin. On kuitenkin hyvä huomioida, että Uudellamaallakin joulukuussa päästiin käytännössä samoihin lukemiin palkkasumman osalta kuin vuonna 2019.

Seuraavassa kuviossa esitetään Uudenmaan kuntien palkkasumman vuosimuutosta 2019-2020 huhti-joulukuu aikavälillä. Uudenmaan kunnissa pandemian aikana viime vuoden osalta palkkasummat ovat eniten laskeneet Tuusulassa ja Vantaalla ja vähiten Espoossa ja Myrskylässä.

Muun Suomen osalta sama kuvio esitetään kymmenen suurimman nousijan ja laskijan muodossa ja vertailemalla tähän selviää, että toisin kuin muualla Suomessa kehitys Uudellamaalla on ollut poikkeuksetta negatiivista ja useampi Uudenmaan kunta olisi mahtunut muun Suomen kymmenen suurimman laskijan joukkoon. On hyvä huomioida aikaisempi kuukausittainen kehityksen vertailu Uudellamaalla ja muistaa, että iso osa tästä laskusta tuli luultavasti loppukeväästä ja alkukesästä.

Seuraavassa kuviossa esitetään palkkasumman vuosimuutosta toimialoittain Uudellamaalla ja Suomessa. Etätyöt ja rajoituksien osuminen palvelualoilla varmasti omalta osaltaan selittävät palvelualojen ja esimerkiksi kiinteistöalan palkkasummien laskua. Palvelualojen rakenne ja keskittyminen, etenkin majoitus- ja ravintola-alan, Uudellemaalle saattaa selittää osin selkeää eroa Uudenmaan ja Suomen välillä näiden alojen palkkasummien kehityksessä. Nämä ovat toki suhteellisia vuosimuutoksia eivätkä kerro mitään toimialan koosta. Myös Uudellamaalla kauppa ja teollisuus ovat suurimmat toimialat.

Työmarkkinat – Työllisyys

Tässä osiossa esitellään työllisyyskuvaajia. Näissäkin olemme hyödyntäneet tulorekisteriä ja määrittelemme työllisen palkansaannin mukaan. Tässä esittämämme kuviot käyttävät määritelmää saanut palkkaa vähintään 1000€ havaintokuukautena.

Alla oleva kuvio esittää työllisten määrää päivätasolla vuosina 2019, 2020 ja 2021. Tästä on nähtävillä, että kriisin alun jälkeen työllisten määrä jäi jälkeen vuoden 2019 työllisyydestä järjesteän koko vuoden ajan. Tammikuun 2021 lukuihin on syytä suhtautua vielä varauksella.

Sama on nähtävissä seuraavassa kuviossa, jossa esitetään suhteellinen muutos vuosille 2020 ja 2021 verrattuna vuoteen 2019 Uudellemaalle ja Suomelle. Kuviosta näkyy, että Uusimaa jäi noin 4% vuoden 2019 työllisyydestä loppuvuonna 2020 ja Suomi noin 3%.

Kotitaloudet – Työttömyyshakemukset

Seuraavassa kuviossa tarkastellaan Kelan työttömyystukihakemuksia kuukausittain Uudellamaalla ja suhteellista muutosta kuukausittaisissa työttömyystukihakemuksissa 2019-2020 Uudellamaalla ja Suomessa. Tässä tarkastelussa nähdään kevään osalta jo tutuksi tullut iso piikki, mutta loppukesän ja loppuvuoden osalta mennään päinvastaiseen suuntaan eli hakemuksia kertyy jo vähemmän kuin vuonna 2019.

Tässä ei nähdä mitä tuolle kevään suurelle joukolle työttömyystuenhakijoita tapahtuu yli ajan, mutta raportista löytyy myös tulorekisterin perusteella tehtyjä työllisyyden palautumiskuvia lomautetuille ja työttömille. Niistä voi lyhyesti tässä sanoa, että kehitys palautumisissa ei keskimäärin vuonna 2020 eroa merkittävästi vuodesta 2019 ja palautuminen on ollut yllättävänkin nopeaa.

Yritykset – liikevaihto

Alla oleva kuvio esittää 2020 liikevaihdon osuutta vuodesta 2019 Uudellamaalla ja Suomessa. Liikevaihdot korjasivat kevään pudotuksen jälkeen nopeasti takaisin vuoden 2019 tasolle kunnes elokuussa koettiin uudestaan pientä pudotusta suhteessa vuoteen 2019. Uudellamaalla liikevaihdot ovat kehittyneet hieman paremmin verrattuna Suomeen karkeasti yleistäen.

Toisessa kuviossa liikevaihdon kehitystä jaetaan päätoimialoille. Muut palvelut tarkoittavat palveluita pl. kauppa. Tämä kuvio on vain Uudellemaalle ja siinä nähdään kuinka suurimmat pudotukset liikevaihdon osalta, on nähty etenkin palveluiden ja teollisuuden aloilla.

Uudenmaan kunnat

Työmarkkinat – Palkkasumma

Raportin toinen osio käsittelee Uudenmaan kuntia ja suhteuttaa niiden kehitystä Uudenmaan kehitykseen. Iso osa kuvioista tehdään myös kunnille, mutta tietosuojasyistä jossain kunnissa saatetaan nähdä puuttuvia tietoja.

Tässä esitämme vain esimerkin vuoksi kolmen kunnan palkkasumman kehityksen kuukausittain. Itse raportista pääsee tarkastelemaan kuvioita jokaisen Uudenmaan kunnan osalta.

  • Lisätietoa Helsinki GSE:n Tilannehuoneesta, jossa työskentelee tutkijoita Helsinki GSE:n lisäksi Turun yliopistosta, VATT:sta ja Tilastokeskuksestahttps://www.helsinkigse.fi/research-group/covid-19/
  • Lisätietoja raportista: Otto Toivanen, otto.toivanen [at] aalto.fi
  • Viittausehdotus tiedotusvälineille: Merkitse tekstin, kuvien ja taulukoiden lähteeksi Helsinki GSE Tilannehuone ja linkki www.helsinkigse.fi
  • Viittausehdotus akateemisiin julkaisuihin: ota yhteyttä Otto Toivaseen, otto.toivanen [at] aalto.fi