Helsinki GSE vahvistaa taloustieteellistä osaamista liikenteen ja koulutuksen kysymyksissä kolmella uudella professorinimityksellä

March 31, 2021

Prottoy Aman Akbar (kuvassa vas.) ja Pablo Ernesto Warnes aloittavat tehtävissään elokuussa, Kristiina Huttunen aloitti maaliskuussa.

Liikenteen taloustieteen koulutus käynnistyy Suomessa

Helsinki GSE on luomassa uutta koulutuksen ja tutkimuksen haaraa suomalaiselle taloustieteen kentälle. Liikennettä ja sen yhteiskunnallisia vaikutuksia ruotiva taloustieteen koulutus käynnistyy kahdella uudella apulaisprofessorinimityksellä, kun Prottoy Aman Akbar sekä Pablo Ernesto Warnes aloittavat tehtävissään Aalto-yliopistossa elokuun alussa. Liikenne- ja viestintäministeriö on rahoittanut Akbarin professuurin.

”Hallitus on sitoutunut tietopohjaiseen päätöksentekoon. Se tarkoittaa myös, että pyrimme proaktiivisesti kehittämään tiedon tasoa. Meidän on pystyttävä arvioimaan tulevaisuusinvestointien vaikutuksia nykyistä monipuolisemmin menetelmin, samoin liikennejärjestelmän tehokkuutta. On ilo olla käynnistämässä uutta, tärkeää tieteenalaa”, sanoo liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka.

Liikenteen taloustieteen apulaisprofessoriksi nimitetty Akbar on toiminut väitöskirjatutkijana Pittsburgin yliopistossa, viimeistelee väitöskirjaansa joukkoliikenteen saavutettavuudesta ja sen vaikutuksista alueelliseen eriarvoistumiseen. ”Tällä kentällä on paljon kiinnostavia kysymyksiä. Mikä esimerkiksi selittää joukkoliikenteen hitautta rikkaissa, entä köyhissä kaupungeissa, miten nopea joukkoliikenne hyödyttää eri taustaisia ihmisiä, ja miten joukkoliikenteellä voidaan vaikuttaa liikkumisen hiilidioksidipäästöihin”, Akbar kuvailee.

Taloustieteen apulaisprofessoriksi nimitetty Warnes siirtyy Aalto-yliopistoon Columbian yliopiston väitöskirjatutkijan paikalta. Hänen tutkimuksensa on kohdistunut erityisesti julkisten liikenneinfrahankkeiden yhteiskunnallisiin vaikutuksiin kehittyvissä maissa. ”Julkisilla infrahankkeilla voi olla merkittäviä hyötyjä, mutta aina nämä hyödyt eivät jakaudu tasaisesti. Tutkimuksessani selvitän sitä, miten julkiset infrastruktuurihankkeet vaikuttavat eri taustaisiin ihmisiin niin tulotason kuin koulutustaustan mukaan”, kertoo Warnes.

Akbarin professuuri toteutuu yhteistyössä Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun, rakennetun ympäristön laitoksen kanssa. ”Tällaisella yhteistyöllä ylitämme, joskus tuskastuttavankin korkeat, tieteenalarajat kertaheitolla. Uudenlainen ajattelu, jossa taloustieteen opetus ja tutkimus yhdistetään muiden tieteiden kanssa, johtaa taatusti johonkin uuteen ja mielenkiintoiseen. On upeaa saada näin lahjakkaat tutkijat osaksi yhteisöämme”, kertoo Helsinki GSE:n akateeminen johtaja Otto Toivanen.

Taloustieteellistä ymmärrystä työn, rikollisuuden ja koulutuksen kysymyksistä

Helsinki GSE vahvistaa opetustaan ja tutkimustaan myös työntaloustieteen alalla, joka pitää sisällään koulutuksen-, rikollisuuden- ja perheentaloustieteen. Taloustieteen professoriksi on nimitetty VTT Kristiina Huttunen, joka aloitti tehtävässään Aalto-yliopiston taloustieteen laitoksella maaliskuussa. Huttunen on tutkinut esimerkiksi rikollisuuden ja koulutuksen yhteyttä toisiinsa.

”Koulutuksen ja rikollisuuden teemojen ei heti arvaisi liittyvän taloustieteelliseen tutkimukseen. Taloustiede on kuitenkin tiede, joka pyrki tilastollisen analyysiin ja taloustieteellisten työkalujen avulla ratkaisemaan hyvin erilaisiakin yhteiskunnallisia kysymyksiä. Esimerkiksi moderni työntaloustiede pyrkii ymmärtämään, miten eri tekijät varhaislapsuudesta alkaen vaikuttavat inhimillisen pääoman muodostukseen ja sitä kautta elinkaaren aikaisiin tulemiin. Näitä teemoja käsittelemällä voimme saada paljon tietoa esimerkiksi rikostuomioiden, työttömyyden tai kouluttautumisen vaikutuksista ihmisten elämään”, kertoo Huttunen tutkimuksensa taustoista.

Kristiina Huttunen on toiminut Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) tutkijaprofessorina ja tutkinut esimerkiksi vanhempien työttömyyden vaikutuksia lasten työuriin, toisen asteen koulutuksen ja rikollisuuden välistä yhteyttä sekä rikostuomioiden vaikutuksia työmarkkinatulemiin ja uusintarikollisuuteen.

”Huttunen on tyyliesimerkki siitä, miten taloustiede tutkii mielenkiintoisia yhteiskunnallisia kysymyksiä, joita ei aina taloustieteeksi mielletäkään”, kertoo Aalto-yliopiston taloustieteen laitoksen johtaja Matti Liski.

”Huttusen kovatasoinen osaaminen vahvistaa vankkaa osaamistamme työn ja koulutuksen taloustieteessä. Odotamme Helsinki GSE:ssä suurella innolla hänen panostaan opetuksessa ja tutkimuksessa”, iloitsee Toivanen.

”Taloustiedettä on pitkään ollut aivan liian miehinen ala. Vaikka rekrytoinnit eivät katso sukupuolta, todistaa Kristiina Huttusen nimitys, että tilanne on vihdoin muuttumassa. On tieteenalan etu, että yhä useammat naiset hakeutuvat opiskelemaan alaa ja näin tulevat myöhemmin valituiksi vastuullisimpiin opetuksen ja tutkimuksen tehtäviin.”

Lisätietoja:
Otto Toivanen
+358 50 3537651
otto.toivanen@aalto.fi

Haastattelupyynnöt:
Jari Järvenpää
+358 50 342 3736
jari.jarvenpaa@aalto.fi