Tilannehuoneen raportti 10.9.2020 – viimeisimmät kehityskulut työmarkkinoilla, kotitalouksissa ja yrityksissä

September 10, 2020

GSE:n tilannehuone jatkaa ajantasaisiin aineistoihin perustuvien raporttien julkaisua joka toinen viikko. Raporteissa tarkastellaan talouden kehitystä niin yritysten, työmarkkinoiden kuin kotitalouksienkin näkökulmasta.

Vertailujaksona käytetään useissa kuvioissa vuoden 2019 kevättä ja kesää. Taustatiedot kuvioille on kerätty Tilastokeskuksen rekistereistä. Taustatiedot ovat uusimmat Tilastokeskuksessa saatavilla olevat, vuoden 2018 lopulta.

Työmarkkinat

Työmarkkinat – palkkasumma

Seuraava kuva esittää kuukausittaisen palkkasumman vuosina 2019 ja 2020 tulorekisterin pohjalta. Palkkasumma oli huhtikuusta kesäkuuhun saakka alemmalla tasolla kuin vuotta aiemmin, mutta heinäkuussa palkkasumma nousi takaisin viime vuoden tasolle ja jopa ylitti sen.

Palkkasummakuvaajia tarkastellessa on hyvä pitää mielessä, että tietoja ladataan Tulorekisteriin vaihtelevalla viiveellä, joten luvut saattavat aina hieman muuttua jälkikäteen. Käytännössä kuukautta vanhempia tietoja voi jo pitää lähes lopullisina – heinäkuun palkkasumma siis jäänee lopullisessakin tarkastelussa hyvin lähelle viime vuotta.

Alla oleva kuva vertaa heinäkuun palkkasummaa toimialoittain vuosina 2019 ja 2020. Suurimmalla osalla toimialoista luvut ovat hyvin lähellä viime vuotta, jopa hieman sen yli. Selvästi viime vuotta alhaisemmalla tasolla ovat vielä ainakin majoitus ja ravintolat, virkistyspalvelut, logistiikka ja tukipalvelut. Suurimmista toimialoista myös kauppa on hieman viime vuotta jäljessä.

Seuraavat kolme kuviota kuvaavat kuntien palkkasumman kehitystä vuosina 2019 ja 2020. Ensimmäisessä kuviossa on heinäkuun kokonaispalkkasumma 20 suurimmassa kunnassa. Toisessa kuviossa on samojen kuntien palkkasumman suhteellinen muutos viime vuodesta. Näiden kuntien joukossa suurimmat palkkasumman suhteelliset pudotukset nähtiin heinäkuussa Lahdessa, Järvenpäässä ja Vaasassa.

Kolmas kuvio esittää kaikkien kuntien kymmentä heikoiten ja kymmentä parhaiten kehittynyttä kuntaa. Palkkasumma laski viime heinäkuuhun verrattuna eniten Uudessakaupungissa (-19,7%). Parhaiten kehittyneissä kunnissa vuoden 2020 palkkasummat olivat heinäkuussa vuotta 2019 korkeampia.

Seuraavat kaksi kuvioita vertaavat heinäkuun 2019 ja 2020 palkkasummia ikäluokittain. Palkkasumma on kasvanut lähes kaikissa ikäluokissa lukuun ottamatta 50–54-vuotiaita, 25–29-vuotiaita sekä alle 25-vuotiaita, joiden palkkasumma on pienentynyt. Suurimman notkahduksen ovat kärsineet alle 25-vuotiaat, niin absoluuttisesti kuin suhteellisestikin.

Työmarkkinat – lomautukset ja irtisanomiset

Alla on kuvattu alkaneet työttömyys- ja lomautusjaksot päivittäin vuosina 2019 ja 2020. Uusia lomautusjaksoja on kesä-heinäkuussa ollut huomattavasti vähemmän kuin koronatoimenpiteiden voimaantuloa seuranneina viikkoina. Alkavia lomautusjaksoja on kuitenkin yhä elo-syyskuun vaihteeseen tultaessa selvästi enemmän kuin viime vuonna.

Alla verrataan toimialoittain alkaneiden työttömyys- ja lomautusjaksojen määrää vuosina 2019 ja 2020. Kasvua viime vuoteen verrattuna on kaikilla toimialoilla, eniten teollisuudessa, kaupan alalla, majoitus- ja ravintola-alalla sekä logistiikka-alalla. Suurista toimialoista julkisessa hallinnossa lomautusten ja irtisanomisten kasvu on ollut suhteellisesti lievintä.

Kotitaloudet

Kotitaloudet – asumistuki

Kelan myöntämän asumistuen hakemusmäärä oli ennen poikkeusolojen voimaantuloa edellisvuoden tasolla. Tarkastelujakson loppuun mennessä (24.8.) asumistukihakemuksia oli saapunut noin 50 000 enemmän kuin viime vuonna vastaavalla aikavälillä. Toukokuusta lähtien hakemusten kasvuvauhti on pysynyt lähellä edellisvuotta.

Asumistukihakemusten määrä on kasvanut viime vuoteen verrattuna voimakkaimmin Uudellamaalla – vajaat 20 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Yli 90 000 Uudellamaalla asuvaa on hakenut tämän vuoden aikana asumistukea. Toisiksi suurinta kasvu on ollut Etelä-Pohjanmaalla. Vain Pohjois-Karjalassa asumistukihakemusten määrä on kasvanut alle 5 prosenttia viime vuodesta.

Kotitaloudet – työttömyysturva

Kelaan saapuneet työttömyysturvahakemukset ylittävät edellisvuoden tason yli 130 000 hakemuksella. Hakemusmäärät lähtivät voimakkaaseen kasvuun noin viikko poikkeusolon tultua voimaan. Hakemustulva on laantunut toukokuun alusta alkaen, ja kasvuvauhti alkaa jo olla edellisvuotta vastaava.

Koronakriisi on heikentänyt työllisyystilannetta kaikkialla Suomessa. Maakunnista pahiten näyttää kärsineen Uusimaa, jossa työttömyysturvahakemukset ovat kasvaneet noin 130 prosenttia. Kasvu on ollut myös muualla – alhaisimman kasvun alueella Pohjois-Karjalassakin työttömyysturvahakemusten määrä on lähes puolitoistakertaistunut viimevuotisesta.

Poikkeusolojen aikaiset rajoitukset kohdistuivat kevään aikana voimakkaimmin palvelualoihin. Palvelualojen työntekijöiden demografinen profiili heijastuu Kelasta työttömyysturvaa hakeneiden henkilöiden lukumääriin sekä sukupuolittain että ammateittain. Työttömyysetuuden hakijoiden painottuminen nuorempiin ikäluokkiin on puolestaan seurausta eroista työssäoloehdon täyttämisessä sekä työttömyyskassaan kuulumisessa.

Kelan työttömyysetuutta hakeneiden asuntokuntarakenteen mukainen vertailu edellisvuoteen kertoo työttömyyden kohdentuneen perheisiin yksinasuvia voimakkaammin.

Myös lomautetuista lähes kolme neljäsosaa kuuluu perheasuntokuntaan, joskin yksin asuvien lomautettujen määrä on kasvanut edellisvuodesta likimain yhtä voimakkaasti kuin perheasuntokunnissa asuvien.

Yritykset

Yritykset – lomauttaneiden yritysten osuus kaikista yrityksistä

Seuraavaksi kuvataan lomauttaneiden yritysten osuutta kaikista yrityksistä toimialoittain, maakunnittain ja yrityskokoluokittain. Näissä analyyseissä ei siis huomioida lomautettujen osuutta yrityksen henkilöstöstä.

Maaliskuun alusta alkaen yli 25 prosenttia matkailu- ja ravintola-alalla toimivista yrityksistä ovat lomauttaneet työntekijöitään. Maakunnittain tarkasteltuna suurin lomauttaneiden yritysten osuus on Lapissa ja Uudellamaalla. Lomauttaneiden yritysten osuus on suurin suurimpien yritysten joukossa.

Lomauttaneiden yritysten osuuden kasvu painottuu kaikilla toimialoilla, kaikissa maakunnissa ja kokoluokissa vahvasti maalis-huhtikuuhun, kun taas touko-heinäkuussa osuus on kasvanut verrattain vähän.

Yritykset – lomautettujen työntekijöiden osuus

Alla kuvataan lomautettujen osuutta kaikista työntekijöistä. Jokainen piste tietyllä vaakaviivalla kuvaa tietyn kuukauden tilannetta, eli mikä osuus työntekijöistä on keskimäärin lomautettu esimerkiksi tietyllä toimialalla niissä yrityksissä, jotka ovat kyseisenä kuukautena lomauttaneet työntekijöitään. Esimerkiksi Viestintä-vaakaviivan luku ‘4’ tarkoittaa, että huhtikuussa lomautuksia tehneissä viestintäyrityksissä lomautettiin keskimäärin reilut 30 prosenttia henkilöstöstä. Luvut esitetään hajotelmina, ensin toimialoittain, sitten maakunnittain ja lopuksi yrityskokoluokittain.

Ensimmäisestä kuvasta havaitaan, että monilla aloilla lomautuksia tehneissä yrityksissä lomautettiin maalis- ja huhtikuussa selvästi muita kuukausia suurempi osuus henkilöstöstä. Esimerkiksi majoitus- ja ravintola-alalla lomautettiin maaliskuussa lomautuksia tehneissä yrityksissä keskimäärin noin puolet työntekijöistä, mutta touko-syyskuussa viidennes tai vähemmän.

Alimmasta kuvasta nähdään, että suurimmat yritykset ovat lomauttaneet pienimmän osuuden työntekijöistään ja pieneimmät yritykset suurimman osuuden työntekijöistään. Pienissä, alle 5 hengen yrityksissä lomautettujen osuus on yhä elokuussa korkea.

Yritykset – Business Finlandin tuet

Alla olevissa kuvioissa kiinnostuksen kohde on niiden yritysten osuus, jotka ovat saaneet Business Finlandin tukea tiettynä kuukautena. Näistä luvuista esitetään hajotelmat toimialoittain, maakunnittain ja yrityskokoluokittain. Business Finlandin koronatukea ei ole voinut hakea enää 8.6. jälkeen, mutta jo haettuja tukia on vielä myönnetty.

Yritykset – ELY-keskuksen tuet

Alla olevassa kuvassa esitetään osuus ELY-tukea saaneista yrityksistä toimialoittain. Tilastoja ELY-tuista on saatavilla vain huhtikuusta lähtien, joten kuviossa ei ole esitetty vertailuajankohtana alkuvuotta. Tämä tulee ottaa huomioon myös tukia verrattaessa esimerkiksi Business Finlandin myöntämiin tukiin. Toimialoista suurimmat osuudet tukea saaneista yrityksistä on majoitus- ja ravintola-alalla sekä kuljetusalalla. Siinä missä Business Finlandin tuissa korostuivat viestintä- ja teollisuusalat, ovat niiden osuudet jääneet ELY-tuissa pienemmiksi. Myös ELY-keskusten koronatukien hakuaika on umpeutunut 8.6.

Alla olevassa kuvassa esitetään ELY-tukea saaneiden yrityksien osuus maakunnittain. Siinä missä Business Finlandin tukea saaneista yrityksistä suurin osuus oli Uudellamaalla, ELY-tukia saaneista yrityksistä suurin osuus oli Lapissa.

ELY-avustukset ovat suunnattuja pienemmille yrityksille kuin Business Finlandin tuet. Pääsääntönä on, että yrityksessä työskentelee hakemuksen jättöhetkellä maksimissaan viisi henkilöä. Alla olevan kuvan mukaan tukea olisivat saaneet myös tätä isommat yritykset, mutta suurin osa tästä selittyy todennäköisesti sillä, että tiedot yritysten kokoluokasta ovat usean vuoden vanhoja.

Yritykset – konkurssihakemukset

Seuraavassa kuviossa esitetään tiettyyn päivämäärään mennessä kertyneiden konkurssihakemusten lukumäärä vuosina 2018-2020. Vaaka-akselilla esitetään päivämäärä, pystyakselilla kyseiseen päivämäärään mennessä jätettyjen konkurssihakemusten määrä. Vuosien 2018 ja 2019 lukemat ovat verrokkeina vuodelle 2020.

Kuluvana vuonna hakemuksia oli ennen koronatoimien alkua edellisvuosia enemmän. Hakemusten määrä ei näyttäisi toimien myötä lähteneen havaittavaan kasvuun. Heinäkuuhun mennessä konkurssihakemuksia on päinvastoin kertynyt edellisvuosia vähemmän, ja kasvuvauhti vaikuttaa yhä hidastuvan edellisvuosiin verrattuna.

  • Lisätietoa Helsinki GSE:n Tilannehuoneesta, jossa työskentelee tutkijoita Helsinki GSE:n lisäksi Turun yliopistosta, VATT:sta ja Tilastokeskuksestahttps://www.helsinkigse.fi/research-group/covid-19/
  • Lisätietoja raportista: Otto Toivanen, otto.toivanen [at] aalto.fi
  • Viittausehdotus tiedotusvälineille: Merkitse tekstin, kuvien ja taulukoiden lähteeksi Helsinki GSE Tilannehuone ja linkki www.helsinkigse.fi
  • Viittausehdotus akateemisiin julkaisuihin: ota yhteyttä Otto Toivaseen, otto.toivanen [at] aalto.fi