Yrittäjät ja julkinen sektori koronakriisissä

April 30, 2020

Koronakriisin edetessä on tärkeää seurata sitä, miten kriisin vaikutus talouteen kehittyy ja muuttuu. Tässä raportissa tutkitaan sitä, miten kriisi on osunut

 • (pien)yrittäjiin
 • julkisen sektorin työntekijöihin
 • eri teollisuuden alojen työntekijöihin
 • eri teollisuuden alojen yrityksiin viimeisen kahden viikon aikana verrattuna kriisin alkuvaiheisiin.

Lisäksi tutkitaan sitä, mille teollisuuden aloille Business Finlandin tuet ovat ohjautuneet, ja onko tässä havaittavissa muutosta kun verrataan viimeistä kahta viikkoa kriisin alkuvaiheisiin.

Tässä raportissa joudumme osin edelleen tukeutumaan vanhoihin tietoihin. Esimerkiksi yksilöiden yrittäjyys-status perustuu vuoden 2017 lopun tietoihin. Yritystason tietojen osalta olemme tehneet eri rajauksen kuin kaksi viikkoa sitten: nyt raportoimme lomauttaneiden ja tukea saaneiden yritysten osuuden niistä yrityksistä, joille löydämme 2019 suhdannekatsauksesta työntekijöiden lukumäärän. Tämä pudottaa tarkastelujoukosta pois suuren osan todennäköisesti pieniä yrityksiä. Vertailun helpottamiseksi raportoimme tutkittavat luvut osin myös kriisin alkuvaiheelle eli 9.3 – 12.4.


Linkki raporttijulkistuksesta 30.4. järjestettyyn webinaariin


Keskeiset tulokset

 • Alla olevassa kuviossa verrataan 2019 työttömäksi jääneitä työntekijöitä ja yrittäjiä vuoden 2020 tilanteeseen samalta ajanjaksolta.
 • Yrittäjiä on jäänyt maalis-huhtikuussa 2020 työttömäksi kymmenen kertaa enemmän kuin samana ajanjaksona 2019. Osuus vuonna  2020 työttömäksi jääneistä on 23%.
 • Kasvu yrittäjien työttömyydessä liittynee osin hallituksen päätökseen, että yrittäjät voivat saada 724€/kk työmarkkinatukea, vaikka yritystä ei lopeteta. Yrittäjän tuli ilmoittautua työnhakijaksi 15.4 mennessä, jos halusi etuutta 16.3 alkaen.
 • Julkisella sektorilla on myös aloitettu lomautukset, joita ei julkisella sektorilla käytetty käytännössä lainkaan 2019. Sen sijaan työttömäksi on julkiselta sektorilta jääty varsin samassa määrin kuin 2019.
 • Työttömäksi tai lomautetuksi joutuneiden osuus työllisistä on suurin Majoitus- ja ravintolan,  Logistiikan, Kaupan sekä Tuki- ja Virkistyspalveluiden toimialoilla.
 • Lukumäärillä tarkasteltuna työttömiä ja lomautettuja on eniten Kaupan ja Teollisuuden aloilla sekä Majoitus- ja ravintola-alalla.
 • Seuraavaksi tarkastellaan eri teollisuuden aloja. Niiden välillä on suurta vaihtelua.  Kun tarkastellaan työttömäksi jääneiden ja lomautettujen osuuksia työllisistä, kärkeen nousevat Ajoneuvojen valmistus sekä Vaatevalmistus ja Nahkatuotteiden valmistus. Lukumääräisesti laskien kärjessä on Koneiden ja laitteiden valmistus (Muut koneet), Ajoneuvot ja Elintarviketuotanto.

 • Alla olevassa kuviossa tarkastellaan toimialoittain lomauttaneiden yritysten osuutta. Sininen osa palkista kertoo, mikä osuus tietyn toimialan yrityksistä on lomauttanut aikavälillä 9.3 – 12.4. Palkin punainen osuus kertoo, kuinka paljon lomauttaneiden yritysten osuus kasvoi 13.4 – 26.4. Palkki siis kokonaisuudessaan kertoo, mikä osuus tietyn toimialan yrityksistä on lomauttanut aikavälillä 9.3 – 26.4. Majoitus- ja ravintola-alalla puolet yrityksistä on lomauttanut työntekijöitä, mutta kasvu 12.4 jälkeen (punainen osa) on ollut vähäistä. Teollisuudessa, jossa vajaa 30% yrityksistä on lomauttanut, kasvu on sen sijaan voimakkaampaa 13.4 – 26.4.
 • Alla olevassa kuviossa on vaaka-akselilla se osuus toimialan yrityksistä, jotka ovat lomauttaneet 9.3 – 12.4 välisenä aikana. Pystyakselilla on se osuus toimialan yrityksistä, joka on lomauttanut 13 – 26.4. Kunkin toimialan pallon koko heijastaa toimialan vuoden 2019 liikevaihtoa. Punaisen viivan yläpuolella olevilla toimialoilla lomauttaneiden yritysten määrä on kasvanut enemmän suhteessa 12.4 saavutettuun tasoon kuin muilla toimialoilla keskimäärin. Teollisuus ja Hallinto- ja tukipalvelut erottuvat toimialoina, joilla lomautukset ovat huhtikuun alun jälkeen kasvaneet.
 • Business Finlandin tukien kohdentuminen on herättänyt paljon keskustelua. Tilannehuoneen aineistoista nähdään, että tukia saaneiden yritysten osuus on suurin toimialoilla Taide, viihde ja virkistys, Informaatio ja viestintä, sekä Koulutus. Näillä toimialoilla tukea on saanut hieman yli tai alle 10% yrityksistä. Alemmasta kuviosta selviää, että näistä vain Koulutus on kasvattanut tukea saaneiden yritysten osuutta selvästi keskimääräistä enemmän ajanjaksolla 13.4 – 26.4.

 • Lisätietoa Helsinki GSE:n Tilannehuoneesta, jossa työskentelee tutkijoita Helsinki GSE:n lisäksi VATT:sta ja Tilastokeskuksesta: https://www.helsinkigse.fi/research-group/covid-19/
 • Lisätietoja raportista: Otto Toivanen, otto.toivanen [at] aalto.fi
 • Viittausehdotus tiedotusvälineille: Merkitse tekstin, kuvien ja taulukoiden lähteeksi Helsinki GSE Tilannehuone ja linkki www.helsinkigse.fi
 • Viittausehdotus akateemisiin julkaisuihin: ota yhteyttä Otto Toivaseen, otto.toivanen [at] aalto.fi