Tilannehuoneen Uusimaa-raportti 25.3.2021

March 25, 2021

Koranaepidemian aikana on paljastanut, että kunnilla ei monesti ole tarkkaa käsitystä esimerkiksi kunnan palkkasumman ajantasaisesta kehityksestä. Säännöllisesti julkaistavassa Tilannehuoneen Uusimaa-raportissa tarjotaan Uudellemaalle ja Uudenmaan kunnille ajantasaista tietoa koronan vaikutuksista niiden talouteen. Hanke toimii laajemminkin kokeiluna kuntien datan saatavuuteen ja hyödyntämiseen päätöksenteossa.

 

Raportti jakautuu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa käsitellään koko Uudenmaan tilannetta ja verrataan sitä muun Suomen tilanteeseen. Tämä osa jakautuu edelleen työmarkkinoita, kotitalouksien hakemia Kelan etuuksia, yrityksien toimintaa sekä tartuntoja koskeviin lukuihin. Toisessa osassa esitetään tärkeimmät vastaavat kuvaajat kullekin kunnalle erikseen. Raporttia tullaan päivittämään ja kehittämään säännöllisesti kevään aikana.

 

Raportti pitää sisällään paljon materiaalia ja se on kokonaisuudessaan ladattavissa Helsinki GSE:n Covid19 Data & Graph Vault:sta. Tässä raportoidaan vain murto-osa tuloksista.

 

Työmarkkinat

Työmarkkinat – palkkasumma

Palkkasummakuvaajia tarkastellessa on hyvä pitää mielessä, että tietoja ladataan Tulorekisteriin vaihtelevalla viiveellä, joten luvut saattavat aina hieman muuttua jälkikäteen.

Seuraava kuvio esittää kuukausittaisen palkkasumman vuosina 2019, 2020, ja 2021 tulorekisterin pohjalta Uudellamaalla. Vuosi 2020 aloitettiin vuotta 2019 korkeamalla tasolla, mutta huhtikuusta eteenpäin palkkasumma oli muutamaa poikkeusta lukuunottamatta vuotta 2019 matalammalla tasolla, suurimman pudotuksen ajoittuessa toukokuuhun. Tammikuun 2021 palkkasumma näyttää olevan selvästi vuoden 2020 tasoa alempana, mutta helmikuussa 2021 palkkasumma on noussut 2020 tasolle.

Absoluuttisen muutoksen kehitys ei kerro paljoakaan, jos ei ole vertailukohtaa. Seuraavassa kuviossa esitetään palkkasumman suhteellinen muutos kuukausittain 2019-2020 Suomen ja Uudenmaan osalta. Vertailtaessa koko Suomeen nähdään kuinka 2020 alkoi hyvin Uudellamaalla ja kevään ja kesän osalta ero Suomeen oli pieni. Syksy ja loppuvuosi kuitenkin näyttävät kurittaneen Uuttamaata selkeämmin. On kuitenkin hyvä huomioida, että Uudellamaallakin joulukuussa päästiin käytännössä samoihin lukemiin palkkasumman osalta kuin vuonna 2019. Alkuvuonna Uudenmaan ja muun Suomen palkkasumma ovat nousseet lähes käsikädessä ja ovat reilut 3% korkeammalla tasolla kuin vuonna 2019 helmikuussa.

Seuraavassa kuviossa esitetään Uudenmaan kuntien palkkasumman muutosta helmikuussa 2021 suhteessa helmikuuhun 2019. Suurimmassa osassa kuntia palkkasumma on noussut helmikuussa. Lapinjärvessä ja Hangossa palkkasumman kehitys poikkeaa selvästi muusta Uudestamaasta.

Muun Suomen kuvaaja on hyvin saman näköinen, eli pudotukset ovat enimmäkseen pieniä ja niitä ei kovin montaa mahdu mukaan. Nousuja on enemmän ja ne ovat laskuja suurempia. Oulussa nousu ollut lähes 8%.

Seuraavassa kuviossa esitetään palkkasumman helmikuun 2021 muutosta suhteessa helmikuuhun 2019 toimialoittain Uudellamaalla ja Suomessa. Etätyöt ja odotus rajoituksista palvelualoilla varmasti omalta osaltaan selittävät palvelualojen ja esimerkiksi kiinteistöalan palkkasummien laskua jo helmikuussa. Palvelualojen rakenne ja keskittyminen, etenkin majoitus- ja ravintola-alan, Uudellemaalle saattaa selittää osin selkeää eroa Uudenmaan ja Suomen välillä näiden alojen palkkasummien kehityksessä. Nämä ovat toki suhteellisia vuosimuutoksia eivätkä kerro mitään toimialan koosta. Myös Uudellamaalla kauppa ja teollisuus ovat suurimmat toimialat.

Työmarkkinat – Työllisyys

Tässä osiossa esitellään työllisyyskuvaajia. Näissäkin olemme hyödyntäneet tulorekisteriä ja määrittelemme työllisen palkansaannin mukaan. Tässä esittämämme kuviot käyttävät määritelmää saanut palkkaa vähintään 1000€ havaintokuukautena.

Alla oleva kuvio esittää työllisten määrää päivätasolla vuosina 2019, 2020 ja 2021. Tästä on nähtävillä, että kriisin alun jälkeen työllisten määrä jäi jälkeen vuoden 2019 työllisyydestä järjesteän koko vuoden ajan. Loppuvuoden 2020 lievä pudotus näyttäisi tasaantuneen alkuvuonna 2021, mutta työllisyys jatkaa selkeästi alemmalla tasolla kuin alkuvuosina 2019 tai 2020.

Sama on nähtävissä seuraavassa kuviossa, jossa esitetään suhteellinen muutos vuosille 2020 ja 2021 verrattuna vuoteen 2019 Uudellemaalle ja Suomelle. Kuviosta näkyy, että Uusimaa jäi yli 4% vuoden 2019 työllisyydestä loppuvuonna 2020 ja Suomi reilut 2%.

Työmarkkinat – jaksot

Seuraavassa kuviossa tarkastellaan viikottain alkaneita työttömyys- ja lomautusjaksojen alkamisia Uudellamaalla 2019-2021. Kuviosta näkyy, että loppuvuoden 2020 hieman kohonnut lomautusjaksojen alkaminen jatkui ensimmäisellä viikolla 2021, mutta tasaantui sen jälkeen noin aiempien vuosien tasolle.

Yritykset – liikevaihto

Alla oleva kuvio esittää liikevaihdon kehitystä jaettuna päätoimialoille. Muut palvelut tarkoittavat palveluita pl. kauppa. Tämä kuvio on vain Uudellemaalle ja siinä nähdään kuinka suurimmat pudotukset liikevaihdon osalta, on nähty etenkin palveluiden ja teollisuuden aloilla. Syksy ja loppuvuosi 2020 sujui etenkin rakentamisen ja teollisuuden osalta volatiilisti. Joulukuussa kauppa ylsi parempaan liikevaihtoon kuin 2019 ja muut päätoimialat jäivät siitä noin 5-10%.

Uudenmaan kunnat

Työmarkkinat – Palkkasumma

Raportin toinen osio käsittelee Uudenmaan kuntia ja suhteuttaa niiden kehitystä Uudenmaan kehitykseen. Iso osa kuvioista tehdään myös kunnille, mutta tietosuojasyistä jossain kunnissa saatetaan nähdä puuttuvia tietoja.

Tämän viikon raporttiin olemme lisänneet kunnille toimialajaottelua tietyille kuville joissa kuvataan joko sen muuttujan mukaan suurimpia toimialoja tai ylempänäkin liikevaihtojen kanssa nähtyä neljää päätoimialaa. Tässä esitämme helmikuun 2020 ja 2021 palkkasumman muutosta helmikuun 2019 palkkasummaan suhteutettuna Helsingin ja Loviisan viidelle suurimmalle palkkasummaa maksavalle toimialalle.

  • Lisätietoa Helsinki GSE:n Tilannehuoneesta, jossa työskentelee tutkijoita Helsinki GSE:n lisäksi Turun yliopistosta, VATT:sta ja Tilastokeskuksestahttps://www.helsinkigse.fi/research-group/covid-19/
  • Lisätietoja raportista: Otto Toivanen, otto.toivanen [at] aalto.fi
  • Viittausehdotus tiedotusvälineille: Merkitse tekstin, kuvien ja taulukoiden lähteeksi Helsinki GSE Tilannehuone ja linkki www.helsinkigse.fi
  • Viittausehdotus akateemisiin julkaisuihin: ota yhteyttä Otto Toivaseen, otto.toivanen [at] aalto.fi