Tilannehuoneen Uusimaa-raportti

April 22, 2021

Koranaepidemian aikana on paljastanut, että kunnilla ei monesti ole tarkkaa käsitystä esimerkiksi kunnan palkkasumman ajantasaisesta kehityksestä. Säännöllisesti julkaistavassa Tilannehuoneen Uusimaa-raportissa tarjotaan Uudellemaalle ja Uudenmaan kunnille ajantasaista tietoa koronan vaikutuksista niiden talouteen. Hanke toimii laajemminkin kokeiluna kuntien datan saatavuuteen ja hyödyntämiseen päätöksenteossa.

 

Raportti jakautuu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa käsitellään koko Uudenmaan tilannetta ja verrataan sitä muun Suomen tilanteeseen. Tämä osa jakautuu edelleen työmarkkinoita, kotitalouksien hakemia Kelan etuuksia, yrityksien toimintaa sekä tartuntoja koskeviin lukuihin. Toisessa osassa esitetään tärkeimmät vastaavat kuvaajat kullekin kunnalle erikseen. Raporttia tullaan päivittämään ja kehittämään säännöllisesti kevään aikana. Tässä sivuillamme julkaistavassa osassa keskitytään tällä kertaa yrityksiin.

 

Raportti pitää sisällään paljon materiaalia ja se on kokonaisuudessaan ladattavissa Helsinki GSE:n Covid19 Data & Graph Vault:sta. Tässä raportoidaan vain murto-osa tuloksista.

 

Yritykset

Yritykset – liikevaihto

Yrityskuvien taustalla olevat aineistot perustuvat Verohallinnon tietoihin, jotka kattavat arvonlisäverovelvolliset yritykset. Yritysten sijaintitieto määräytyy yrityksen kotikuntatiedon mukaan. Siten yrityksen, jonka kotipaikka on Uudellamaalla, koko liikevaihto ja ulkomaankauppa tilastoidaan Uudellemaalla, vaikka taloudellista toimintaa tapahtuisi muuallakin Suomessa.

Alla oleva kuvaaja esittää vuoden 2020 kuukausittaisen liikevaihdon osuutena vuoden 2019 liikevaihdosta Uudellamaalla ja muualla Suomessa. Kuvaajasta nähdään, että koronan alkaessa liikevaihdot putosivat reilun kahden kuukauden aikana noin 10% aikasemmasta tasosta kiiveten kuitenkin kesän alusta jo takaisin 2019 tasolle. Loppuvuosi sujui suhteellisen volatiilisti ja loppuvuonna Uudellamaalla jäätiin vuoden 2019 liikevaihdosta.

Seuraava kuvaajat näyttävät vuoden 2020 liikevaihdon ja liikevaihdon muutoksen suhteessa vuoteen 2019 toimialoittain Uudellamaalla ja muutos kuvaajassa myös muualla Suomessa. Suurimalla osalla aloista vuosi 2020 on menty selkeästi alaspäin vuoden 2019 luvuista ja Uudenmaan ja muun Suomen ero näkyy tässä selvästi.

Seuraavissa kuvaajissa tarkastellaan Uudenmaan kahden suurimman toimialan, eli kaupan ja teollisuuden, liikevaihdon kehitystä kuukausittain vuosina 2019, 2020 ja 2021. Viime kevään koronaepidemian alku näkyy selkeästi myös kaupan ja teollisuuden liikevaihdoissa. Kaupan alalla on osittain päästy vuoden aikana 2019 tasolle, mutta teollisuudessa järjestäen jäädään alle 2019 liikevaihdon. Vuoden 2021 tiedot eivät ole täydellisiä vielä.

Seuraavat kuvaajat esittävät liikevaihdon kuukausittaista kehitystä yrityksen omistuspohjan mukaan jaoteltuna. Luokittelu perustuu Verohallinnon tietoihin. Yhtiöissä, joissa on useampi osakas, omistusmuoto määräytyy suurimman omistajan mukaan. Tähän on otettu mukaan vain ulkomaalaiset ja yksityiset kotimaiset.

Ensimmäiset kuvaajat näyttävät ulkomaalaisomisteiset yritykset ja seuraavat kotimaiset yksityiset yritykset. Yleisesti koronapudotus viime keväältä näyttäisi olleen jyrkempi yksityisten kotimaisomisteisten yritysten liikevaihdon osalta. Erot Uudenmaan ja muun Suomen välillä ovat myös jyrkemmät yksityisten kotimaisomisteisten yritysten joukossa kuin ulkomaalaisomisteisten.

Yritykset – Ulkomaankauppa

Ulkomaankauppaa koskevat tiedot on koottu Tullin aineistoista. Aineisto sisältää tiedot tavarakaupasta, jossa fyysinen kappale liikkuu rajan yli (poikkeuksena laivat ja lentokoneet, jotka tilastoidaan omistuksen muuttuessa).

Alla olevat kuvaajat esittävät ensimmäisenä viennin kehitystä kuukausitasolla Uudellamaalla sekä viennin muutosta suhteessa vuoteen 2019 vuosina 2020 ja 2021 Uudellamaalla ja muualla Suomessa. Näiden jälkeen tuonnille esitetään samat kuvaajat.

Ulkomaankauppa yleisesti on laahannut alle vuoden 2019 tason piristyen hieman 2020 joulua lähestyessä. Vienti ylsi Uudellamaalla 2019 tasolla joulukuussa ja muualla Suomessa reilut 10% yli vuoden 2019 tason. Tuonnissa vain muualla Suomessa yllettiin positiivisiin lukemiin syksyllä 2020.

Seuraavaksi ulkomaankauppaa esitellään toimialoittain luokiteltuna Uudellamaalla. Ensimmäisenä vienti ja sen muutos ja sen jälkeen samat kuvat tuonnista.

Toimialoista esitetään enintään kymmenen suurinta näytettävissä olevaa toimialaa. Suuruusjärjestys on laskettu erikseen tuonnille ja viennille vuoden 2019 tietojen perusteella. Ryhmään “Muut” kuuluvat näitä pienemmät toimialat sekä toimialat, joissa joitain ryhmän tietoja ei voida esittää tietosuojan puitteissa. Toimialat ovat ns. 2-tason TOL2008-toimialoja.

Yritykset – Uudet yritykset

Alla olevat kuvaajat esittävät uuden yrityksen todellista markkinoilletuloa. Todellinen markkinoilletulo määräytyy taloudellisen toiminnan alkamisen mukaan, eli esimerkiksi liikevaihdon tai palkanmaksun alkaessa.

Itse raportissa esitetään myös oikeudellisten yksiköiden syntyä. Näihin lasketaan mukaan kaikki verohallintoon tai kaupparekisteriin lisätyt yritykset.

Yleisesti voidaan sanoa, että vuonna 2020 perustettiin enemmän yrityksiä kuin vuonna 2019, mutta taloudellisen toiminnan niistä aloitti pienempi osa kuin vuonna 2019.

Yritykset – Konkurssit

Tässä osiossa esitetään konkurssihakemusten määriä ja niiden osuutta vuoden 2019 konkurssihakemusten määristä. Maaliskuun tiedot saattavat olla vielä puuttellisia ja huhtikuu on suurelta osin keskeneräinen.

Yritykset – Tuet

Tässä osiossa esitämme tietoja yritystukia saaneista yrityksistä ja tukien määristä suhteutettuna yrityksen liikevaihtoon. Kuvissa “BF” viittaa Business Finlandin myöntämiin tukiin.

Tukea saaneiden yritysten osuus toimialan yrityksistä (%) Uudellamaalla
Tuen osuus tuettujen 2019 liikevaihdosta (%) Uudellamaalla, mediaani
Tuen osuus tuettujen 2019 liikevaihdosta (%) Uudellamaalla, mediaani
  • Lisätietoa Helsinki GSE:n Tilannehuoneesta, jossa työskentelee tutkijoita Helsinki GSE:n lisäksi Turun yliopistosta, VATT:sta ja Tilastokeskuksestahttps://www.helsinkigse.fi/research-group/covid-19/
  • Lisätietoja raportista: Otto Toivanen, otto.toivanen [at] aalto.fi
  • Viittausehdotus tiedotusvälineille: Merkitse tekstin, kuvien ja taulukoiden lähteeksi Helsinki GSE Tilannehuone ja linkki www.helsinkigse.fi
  • Viittausehdotus akateemisiin julkaisuihin: ota yhteyttä Otto Toivaseen, otto.toivanen [at] aalto.fi