Tilannehuoneen raportti 7.10.2021 – viimeisimmät kehityskulut työmarkkinoilla, kotitalouksissa ja yrityksissä

October 7, 2021

Helsinki GSE:n tilannehuone jatkaa ajantasaisiin aineistoihin perustuvien raporttien julkaisua kerran kuussa jatkossa. Raporteissa tarkastellaan talouden kehitystä yritysten, työmarkkinoiden ja/tai kotitalouksien näkökulmasta. 

Taustatiedot kuvioille on kerätty Tilastokeskuksen rekistereistä.

Raportin nostot

  • Vuoden 2021 yhteenlaskettu kuukausittainen palkkasumma jatkaa yhä vuosia 2019 ja 2020 korkeammalla tasolla, ero edellisvuosiin on elokuussa pienentynyt.
  • Työllisten lukumäärän positiivinen kehitys jatkuu korkeammissa tuloluokissa. 1000€/kk mittarilla työllisten määrä sen sijaan jäi elokuussa hieman alle vuoden 2019 tason.
  • Liikevaihdot laskivat heinäkuussa monessa tarkasteluryhmässä mutta jatkavat yhä vuoden 2019 tason yläpuolella. Majoitus- ja ravintola-alan liikevaihto ylsi heinäkuussa ensi kertaa tänä vuonna vuoden 2019 tasolle.

Työmarkkinat

Työmarkkinat – palkkasumma

Alla esitetään kuukausittaisen palkkasumman kehitys vuosina 2019–2021 tulorekisterin pohjalta. Vuoden 2021 palkkasumma jatkaa edelleen vuosien 2019 ja 2020 tasoa korkeammalla tasolla, mutta ero aiempiin vuosiin on elokuussa 2021 ollut pienempi kuin kesä-heinäkuussa. Vuonna 2020 palkkasumma liikkui hieman vuoden 2019 tason molemmin puolin – ero edeltävään vuoteen oli suurimmillaan toukokuussa 2020, jolloin palkkasummassa tapahtui selvä pudotus.

Tulorekisteriin ladataan tietoa viiveellä, ja luvut saattavat siksi päivittyä jälkikäteen. Käytännössä kuukautta vanhempia tietoja voi kuitenkin jo pitää lähes lopullisina.

Alla olevassa kuviossa esitetään reaalisen palkkasumman vuosimuutos suhteessa vuoteen 2019. Palkkasumma näyttäisi kehittyneen vuonna 2021 varsin hyvin, mutta samaan aikaan kuluttajahinnat ovat nousseet voimakkaammin. Esimerkiksi elokuun osalta vuoden 2020 vuosi-inflaatio oli 0.20%, kun taas vuonna 2021 se oli 2.20%. Inflaatioluvut löytyvät Tilastokeskuksen sivuilta täältä.

Seuraavassa kuvaajassa esitetään palkkasumma eri toimialoilla elokuussa vuosina 2019-2021. Suurinta elokuun palkkasumman kasvu verrattuna aikaisempiin vuosiin on ollut julkisen hallinnon sekä terveys- ja sosiaalipalveluiden aloilla. Myös erityisesti viestinnän ja kaupan aloilla on tapahtunut kasvua. Teollisuudessa elokuun 2021 palkkasumma ei yltänyt aivan vuoden 2019 tasolle, mutta on niin ikään selkeästi korkeammalla tasolla vuoteen 2020 verrattuna.

Alla esitetään elokuun palkkasumman muutos suhteessa vuoteen 2019 eri ikäluokissa. Palkkasumma on vuonna 2021 kasvanut suuressa osassa ikäluokista. Ikäluokissa alle 25, 25-29 ja 50-54 palkkasumma on laskenut, ja suurin lasku on tapahtunut alle 25-vuotiaiden palkkasummassa. Suurinta palkkasumman kasvu taas on ollut vanhimmissa ikäluokissa sekä 45-49-vuotiailla.

Seuraavat kaksi kuviota kuvaavat kuntien palkkasumman kehitystä elokuussa vuosina 2019 – 2021. Ensimmäisessä kuviossa näkyy elokuun palkkasumman prosentuaalinen muutos vuodesta 2019 Suomen 20 suurimmassa kunnassa. Suurimpien kuntien joukosta palkkasumma on laskenut ainoastaan Kouvolassa ja Porvoossa.

Toinen kuvio esittää kymmenen koko maassa heikoiten ja kymmenen parhaiten kehittynyttä kuntaa elokuussa 2021. Vaikka palkkasumma on kasvanut vuodesta 2019 lähes kaikissa isoimmissa kunnissa, näyttää se useassa pienemmässä kunnassa myös laskeneen. Suurinta palkkasumman lasku on ollut Jämsässä ja Uudessakaupungissa.

Työmarkkinat – työllisyys

Alla esitämme työllisten päivittäiset lukumäärät vuosina 2019–2021 sekä lukumäärän muutoksen suhteessa vuoteen 2019. Työllisyys on määritelty palkkatulojen perusteella niin, että henkilö katsotaan työlliseksi, jos hän saa yhteensä vähintään 1 000 euroa palkkatuloja kuukaudessa.

Näin tarkasteltuna työllisten määrä on kesällä 2021 liikkunut hienoisesti vuoden 2019 tason molemmin puolin. Elokuussa työllisten määrä jäi hieman edellisvuoden alapuolelle. Vuoteen 2020 verrattuna työllisten lukumäärä on huhtikuusta 2021 alkaen ollut selvästi korkeammalla tasolla.

Seuraavat kuvat esittävät työllisten lukumäärää vuosina 2019-2021 tuloluokissa vähintään 3000€/kk ja 6000€/kk. Kummassakin tuloluokassa työllisten lukumäärä jatkaa elokuussa 2021 selkeästi korkeammalla vuoteen 2019 verrattuna. Tuloluokassa vähintään 1000€/kk taas suurta eroa vuoden 2019 tasoon ei havaita. Työllisten määrässä vuosien 2019 ja 2020 välillä sen sijaan ei korkeammissa tuloluokissa havaita yhtä suurta eroa kuin vähintään 1000€/kk tienaavilla.

Seuraavissa kuvaajissa esitetään työllisten lukumäärä väh. 1000€/kk mittarilla valikoiduilla toimialoilla vuosina 2019-2021. Näin tarkasteltuna niin teollisuuden, majoituksen ja ravintoloiden kuin rakentamisenkin osalta on työllisten lukumäärä pysytellyt koko vuoden alle 2019 tason. Kaupan alalla elokuussa nähtävissä on pientä laskua, mutta työllisten määrä jatkaa yhä hieman vuotta 2019 korkeammalla tasolla.

Työmarkkinat – lomautukset ja irtisanomiset

Alla on kuvattu alkaneet työttömyys- ja lomautusjaksot viikoittain vuosina 2019–2021, ensin koko Suomen ja toiseksi valikoitujen toimialojen osalta. Uusien jaksojen kokonaismäärä on laskenut huomattavasti ensimmäisten koronatoimenpiteiden voimaantuloa seuranneista viikoista. Vuoden 2021 aikana uusien lomautusjaksojen määrä näyttää hiljalleen laskeneen vuoden 2019 tasolle, kun taas uusien työttömyysjaksojen määrä on laskenut jopa vuoden 2019 viiteajankohtaa matalammaksi.

Myös toimialakohtaiset työttömyys- ja lomautusjaksojen määrät osoittavat samankaltaista kehitystä: jokaisella valikoidulla toimialalla lomautusjaksojen määrä on vuonna 2021 laskenut noin vuoden 2019 tasolle ja työttömyysjaksojen määrä jopa vuotta 2019 matalammaksi. Lomautusjaksojen määrässä suurin nousu vuonna 2021 tapahtui majoitus- ja ravintola-alalla viikolla 10.

Yritykset

Yritykset – liikevaihto

Alla on esitetty liikevaihdon kehittyminen kuukausitasolla koko Suomelle sekä valikoiduille neljälle eri päätoimialalle. Ensimmäinen kuvio näyttää liikevaihdon laskeneen heinäkuussa hieman koko Suomen osalta pysyen kuitenkin vuoden 2019 tason yläpuolella. Myös valikoiduilla toimialoilla liikevaihto jatkaa heinäkuussa vuoden 2019 tasolla tai sen yläpuolella. Majoitus- ja ravintola-alalla liikevaihto ylitti heinäkuussa vuoden 2019 liikevaihdon tason ensi kertaa koko vuonna.

Seuraavissa kuvissa näkyy liikevaihdon kuukausittainen kehitys vuosina 2019-2021 valikoiduissa maakunnissa. Heinäkuussa 2021 liikevaihto oli Varsinais-Suomessa hienoisesti vuoden 2019 tason alapuolella, sen sijaan Uudellamaalla sekä Pirkanmaan ja Lapin maakunnissa jatketaan edellisvuotta korkeammalla tasolla. Suurin ero vuoden 2019 liikevaihdon tasoon heinäkuussa oli Lapissa.

Yritykset – markkinoilletulot ja -poistumiset

Alla olevassa kuvaajassa kuvataan markkinoille tulleiden yritysten määrää Suomessa kuukausittain vuosina 2019 – 2021 kahdella tavalla: 1) oikeudellisen yksikön markkinoilletulo; 2) todellinen markkinoilletulo. Oikeudellisen yksikön markkinoilletulon ajankohta on yleensä verohallintoon tai kaupparekisteriin merkitsemispäivä tai luonnollisella henkilöllä Y-tunnuksen alkamis-/antopäivä, mutta tarvittaessa tieto voidaan johtaa muiden tietojen perusteella. Todellisen markkinoilletulon ajankohta taas vastaa taloudellisen toiminnan alkamista, joka päätellään eri yritysaineistoista.

Käytännössä oikeudellisen yksikön markkinoilletulo kuvaa siis yrityksen perustamisajankohtaa, mutta taloudellinen toiminta ei välttämättä ala samalla hetkellä. Todellinen markkinoilletulo kuvaa taloudellisen toiminnan alkamista. Tiedot oikeudellisen yksikön synnystä ja taloudellisen toiminnan aloituspäivämääristä on saatu Tilastokeskukselta ja ne voivat päivittyä jälkikäteen tietojen tarkentuessa.

Viimeisin kehitys yritysten markkinoilletulojen ja -poistumisten määrässä osoittaa kesän negatiivisen kehityksen tasaantuneen hieman. Tuoreimmat tiedot elokuulta näyttävät, että markkinoille tulleiden yritysten määrä jää yhä alle 2019 tason, mutta on heinäkuun laskun jälkeen kääntynyt jälleen nousuun.

Poistuneiden yritysten määrää esittävässä kuvaajassa oikeudellisen yksikön markkinoilta poistuminen määritellään oikeudellisen yksikön hallinnollisen loppumispäivämäärän mukaan. Todellinen markkinoilta poistuminen määritellään oikeudellisen yksikön taloudellisen toiminnan loppumisen perusteella. Tieto taloudellisen toiminnan päättymisestä päätellään aineistosta. Tiedot on saatu Tilastokeskukselta.

Markkinoilta poistumista kuvaavassa kuvaajassa on syytä pitää mielessä, että tiedot voivat päivittyä jälkikäteen, kun markkinoilta poistumisia vahvistetaan lisää. On myös mahdollista, että taloudellisen toiminnan päättyminen on sittenkin väliaikaista, jolloin merkintä taloudellisen toiminnan päättymisestä poistetaan aineistosta jälkikäteen.

Markkinoilta poistuneiden yritysten määrä näyttää niin ikään laskeneen heinäkuusta ja palanneen alle verrokkivuosien tason.

Yritykset – konkurssit

Seuraavissa kuvissa esitetään konkurssihakemusten määrän kehitystä vuosien 2019-2021 aikana. Ensimmäinen kuvio kuvaa konkurssihakemusten lukumäärää kuukausittain. Nähdään, että konkurssihakemusten lukumäärä on vähentynyt kesä- ja heinäkuussa ja laskenut näinä kuukausina myös selvästi alle vuoden 2019 tason. Verrattuna vuoteen 2020 on konkurssihakemusten määrä heinäkuussa yhä hieman suurempi.

Yritykset – ulkomaankauppa

Ulkomaankauppaa koskevat tiedot on koottu Tullin aineistosta. Aineisto sisältää tiedot tavarakaupasta, jossa fyysinen kappale liikkuu rajan yli (poikkeuksena laivat ja lentokoneet, jotka tilastoidaan omistuksen muuttuessa).

Alla esitetään muutokset ulkomaankaupassa vuosina 2020 ja 2021 suhteessa vuoteen 2019. Tavaraviennin suurimmat suhteelliset muutokset nähtiin huhti- ja toukokuussa 2020 sekä tammikuussa 2021. Marras-joulukuussa taas noustiin lähelle vuoden 2019 tasoa. Maaliskuusta 2020 alkaen tavaratuonnin suhteelliset muutokset ovat kuukausittain noudatelleet pääasiassa viennin muutoksia, mutta olleet yleensä maltillisempia. Alkuvuonna 2021 sekä vienti että tuonti osoittivat piristymisen merkkejä, mutta lähtivät taas huhti-toukokuussa laskuun. Kesäkuussa sekä vienti ja tuonti nousivat voimakkaasti, ja tuoreimmat pisteet heinäkuulta osoittavat viennin edelleen hienoisesti nousseen, kun taas tuonti kääntyi jälleen laskuun.

Kotitaloudet

Kotitaloudet – Työttömyysturva

Alla olevassa kuvaajassa esitämme Kelan työttömyysetuutta hakeneiden henkilöiden lukumääriä tammi – syyskuussa 2019 – 2021. Suurimmat piikit hakemusmäärissä nähdään vuoden 2020 huhti- ja toukokuussa. Vuonna 2021 vastaavaa kasvua ei havaita, vaan hakemusten määrä on maaliskuusta alkaen ollut selvästi matalampi verrattuna vuoteen 2020, jolloin korona-pandemia alkoi Suomessa. Syyskuussa hakemuksia kertyi huomattavasti vähemmän kuin elokuussa ja ero myös verrokkivuosiin on selkeä.

Kuvaajat eivät sisällä ansiosidonnaista työttömyysturvaa. Lisäksi hakijamääräkuvaajat kertovat uusista hakemuksista, eivät tiettyä tukimuotoa alkuvuonna saaneiden määristä.

Kotitaloudet – toimeentulotuki

Alla esitetään toimeentulotukea hakeneiden henkilöiden lukumäärä kuukausittain vuosina 2019-2021. Toimeentuloa hakeneiden lukumäärä on toukokuuta lukuun ottamatta laskenut joka kuukausi vuonna 2021. Syyskuussa toimeentulotukea hakeneita oli ensi kertaa tammikuun 2021 jälkeen selkeästi kumpaakin verrokkivuotta vähemmän.

  • Lisätietoa Helsinki GSE:n Tilannehuoneesta, jossa työskentelee tutkijoita Helsinki GSE:n lisäksi Turun yliopistosta, VATT:sta ja Tilastokeskuksestahttps://www.helsinkigse.fi/research-group/covid-19/
  • Lisätietoja raportista: Otto Toivanen, otto.toivanen [at] aalto.fi
  • Viittausehdotus tiedotusvälineille: Merkitse tekstin, kuvien ja taulukoiden lähteeksi Helsinki GSE Tilannehuone ja linkki www.helsinkigse.fi
  • Viittausehdotus akateemisiin julkaisuihin: ota yhteyttä Otto Toivaseen, otto.toivanen [at] aalto.fi
  • Kuvaajat ja data: https://www.helsinkigse.fi/korona-data/