Tilannehuoneen raportti 5.8.2021 – viimeisimmät kehityskulut työmarkkinoilla, kotitalouksissa ja yrityksissä

August 5, 2021

GSE:n tilannehuone jatkaa ajantasaisiin aineistoihin perustuvien raporttien julkaisua joka toinen viikko. Raporteissa tarkastellaan talouden kehitystä niin yritysten, työmarkkinoiden kuin kotitalouksienkin näkökulmasta. 

Taustatiedot kuvioille on kerätty Tilastokeskuksen rekistereistä.

Työmarkkinat

Työmarkkinat – palkkasumma

Seuraava kuva esittää kuukausittaisen palkkasumman vuosina 2019–2021 tulorekisterin pohjalta. Suurin palkkasumman pudotus ajoittui toukokuuhun 2020. Helmikuussa 2021 palkkasumma jälleen nousi edellisiä vuosia korkeammaksi. Toukokuussa 2021 palkkasumma putosi, mutta säilyi vuosia 2019 ja 2020 korkeammalla tasolla.

Palkkasummakuvaajien aineisto on peräisin tulorekisteristä, johon tietoa ladataan vaihtelevalla viiveellä. Luvut saattavat siksi hieman päivittyä jälkikäteen. Käytännössä kuukautta vanhempia tietoja voi kuitenkin jo pitää lähes lopullisina.

Alla olevissa kuvaajissa näkyvät nimellisen ja reaalisen palkkasumman vuosimuutokset suhteessa vuoteen 2019. Vuonna 2021 palkkasumma näyttäisi kehittyneen varsin hyvin, mutta samaan aikaan kuluttajahinnat ovat nousseet voimakkaammin. Esimerkiksi kesäkuun osalta vuoden 2020 vuosi-inflaatio oli -0,03%, kun taas vuonna 2021 se oli 1,97%. Inflaatioluvut löytyvät Tilastokeskuksen sivuilta täältä.

Yritykset

Yritykset – liikevaihto

Alla kuvataan kuukausittaisen kokonaisliikevaihdon kehitys valikoiduissa maakunnissa: Uusimaa, Varsinais-Suomi ja Lappi.

Alla esitetään kuukausittaisen kokonaisliikevaihdon kehitys valikoiduille toimialoille: teollisuus, kauppa, logistiikka ja matkailu- ja ravintola-ala.

Yritykset – konkurssihakemukset

Alla oleva kuvaaja esittää yritysten konkurssihakemusten kumulatiivisen kehityksen vuosina 2018-2021 päivätasolla. Vuoden 2018 ja 2019 kehitys on ollut hyvin samanlaista, kun taas vuonna 2020 konkurssihakemuksia on kevään jälkeen tullut huomattavan hitaampaan tahtiin. Vuoden 2021 tammikuussa konkurssihakemusmäärien kehitys nayttää olleen hitaampaa kuin vuoden 2020 tammikuussa, mutta kiihtyneen sen jälkeen. Nyt konkurssihakemusmäärien kehitys näyttää jälleen hidastuneen vuoteen 2019 verrattuna.

Seuraava kuvaaja näyttää saapuneiden konkurssihakemuksien määrän kuukausitasolla vuosien 2019-2021 aikana, ja vahvistaa havaintoja edellisestä kuvaajasta.

Yritykset – markkinoilletulo

Alla olevassa kuvaajassa kuvataan markkinoille tulleiden yritysten määrää Suomessa kuukausittain vuosina 2019 – 2021 kahdella tavalla: 1) oikeudellisen yksikön markkinoilletulo; 2) todellinen markkinoilletulo. Oikeudellisen yksikön markkinoilletulon ajankohta on yleensä verohallintoon tai kaupparekisteriin merkitsemispäivä tai luonnollisella henkilöllä Y-tunnuksen alkamis-/antopäivä, mutta tarvittaessa tieto voidaan johtaa muiden tietojen perusteella. Todellisen markkinoilletulon ajankohta taas vastaa taloudellisen toiminnan alkamista, joka päätellään eri yritysaineistoista.

Käytännössä oikeudellisen yksikön markkinoilletulo kuvaa siis yrityksen perustamisajankohtaa, mutta taloudellinen toiminta ei välttämättä ala samalla hetkellä. Todellinen markkinoilletulo kuvaa taloudellisen toiminnan alkamista. Tiedot oikeudellisen yksikön synnystä ja taloudellisen toiminnan aloituspäivämääristä on saatu Tilastokeskukselta ja ne voivat päivittyä jälkikäteen tietojen tarkentuessa.

Alla olevissa kuvaajissa tarkastellaan yritysten markkinoilletuloa kuukausitasolla valikoiduille toimialoille: teollisuus, kauppa, logistiikka, ja majoitus- ja ravintola-ala.

Yritykset – markkinoilta poistuminen

Alla olevissa kuvaajissa näytetään kuukausittainen markkinoilta poistuneiden yritysten määrä sekä kumulatiivinen summa Suomessa. Kuvaajissa oikeudellisen yksikön markkinoilta poistuminen määritellään oikeudellisen yksikön hallinnollisen loppumispäivämäärän mukaan. Todellinen markkinoilta poistuminen määritellään oikeudellisen yksikön taloudellisen toiminnan loppumisen perusteella. Tieto taloudellisen toiminnan päättymisestä päätellään aineistosta. Tiedot on saatu Tilastokeskukselta.

Markkinoilta poistumista kuvaavissa kuvaajissa on syytä pitää mielessä, että tiedot voivat päivittyä jälkikäteen, kun markkinoilta poistumisia vahvistetaan lisää. On myös mahdollista, että taloudellisen toiminnan päättyminen on sittenkin väliaikaista, jolloin merkintä taloudellisen toiminnan päättymisestä poistetaan aineistosta jälkikäteen.

Alla olevissa kuvaajissa tarkastellaan markkinoilta poistuneiden yritysten määrää kvartaalitasolla valikoiduille toimialoille: teollisuus, kauppa, logistiikka ja majoitus- ja ravintola-ala.

Kotitaloudet

Kotitaloudet – asumistuki

Alla olevassa kuvaajassa esitämme Kelan asumistukea hakeneiden henkilöiden lukumääriä tammi – heinäkussa 2019 – 2021. Vuoden 2021 aikana kuukausittainen asumistukea hakeneiden lukumäärä vaikuttaa ylittäneen vuosien 2019 ja 2020 määrät tammikuussa, helmikuussa ja kesäkuussa.

Kotitaloudet – työttömyysturva

Alla olevassa kuvaajassa esitämme Kelan työttömyysetuutta hakeneiden henkilöiden lukumääriä tammi – heinäkuussa 2019 – 2021. Suurimmat piikit hakemusmäärissä nähdään vuoden 2020 huhti- ja toukokuussa. Vuonna 2021 vastaavaa kasvua ei havaita, vaan hakemusten määrä on maaliskuusta alkaen ollut selvästi matalampi verrattuna vuoteen 2020, jolloin korona-pandemia alkoi Suomessa.

Kuvaajat eivät sisällä ansiosidonnaista työttömyysturvaa. Lisäksi hakijamääräkuvaajat kertovat uusista hakemuksista, eivät tiettyä tukimuotoa alkuvuonna saaneiden määristä.

Seuraavassa kuvaajassa vertaamme työttömyysetuutta hakeneiden henkilöiden lukumääriä ikäryhmittäin ja sukupuolittain tammikuusta elokuun alkuun vuosina 2019 ja 2021. Hakijamäärät näyttävät olevan suurempia vuonna 2021 yli 60-vuotiaiden miesten ja naisten joukossa. Hakijamäärät ovat sen sijaan pienempiä erityisesti 50-60-vuotiaiden miesten ja naisten kohdalla.

Lopuksi tarkastelemme työttömyysetuuksien hakijoiden ja uusien lomautettujen määriä kotitalouden rakenteen mukaan.

Yksinasuvien uusien työttömyysetuushakemusten määrä on tähän asti ollut vuonna 2021 matalampi verrattuna vuoteen 2019.

Lomautettujen hakijoiden määrä on kasvanut eniten yhden perheen asuntokunnissa, mutta merkittävästi myös yksinasuvien joukossa.

  • Lisätietoa Helsinki GSE:n Tilannehuoneesta, jossa työskentelee tutkijoita Helsinki GSE:n lisäksi Turun yliopistosta, VATT:sta ja Tilastokeskuksestahttps://www.helsinkigse.fi/research-group/covid-19/
  • Lisätietoja raportista: Otto Toivanen, otto.toivanen [at] aalto.fi
  • Viittausehdotus tiedotusvälineille: Merkitse tekstin, kuvien ja taulukoiden lähteeksi Helsinki GSE Tilannehuone ja linkki www.helsinkigse.fi
  • Viittausehdotus akateemisiin julkaisuihin: ota yhteyttä Otto Toivaseen, otto.toivanen [at] aalto.fi
  • Kuvaajat ja data: https://www.helsinkigse.fi/korona-data/