Tilannehuoneen raportti 18.3.2021 – viimeisimmät kehityskulut työmarkkinoilla, kotitalouksissa ja yrityksissä

March 18, 2021

GSE:n tilannehuone jatkaa ajantasaisiin aineistoihin perustuvien raporttien julkaisua joka toinen viikko. Raporteissa tarkastellaan talouden kehitystä niin yritysten, työmarkkinoiden kuin kotitalouksienkin näkökulmasta. Tämä raportti keskittyy työmarkkinoihin ja kotitalouksiin.

Taustatiedot kuvioille on kerätty Tilastokeskuksen rekistereistä.

Työmarkkinat

Työmarkkinat – palkkasumma

Seuraava kuva esittää kuukausittaisen palkkasumman vuosina 2019–2021 tulorekisterin pohjalta. Huhtikuusta 2020 lähtien kuukausittainen palkkasumma on muutamaa poikkeusta lukuunottamatta ollut pienempi kuin edellisenä vuonna. Suurin palkkasumman pudotus ajoittui toukokuuhun 2020. Tammikuussa 2021 palkkasumma näyttää jäävän jälleen selvästi edellisen vuoden tasoa pienemmäksi, joskin korkeammaksi kuin 2019 tammikuussa.

Palkkasummakuvaajien aineisto on peräisin tulorekisteristä, johon tietoa ladataan vaihtelevalla viiveellä. Luvut saattavat siksi hieman päivittyä jälkikäteen. Käytännössä kuukautta vanhempia tietoja, kuten tässä raportissa tarkasteltua tammikuun palkkasummaa, voi kuitenkin jo pitää lähes lopullisina.

Seuraavissa kolmessa kuvassa seuraamme henkilöitä, joilla alkaa uusi lomautus- tai työttömyysjakso tietyssä kuussa. Esimerkiksi ensimmäisessä ao. kuvassa harmaa viiva seuraa yli ajan niiden henkilöiden työllisyystilannetta, jotka ovat tulleet lomautetuksi huhtikuussa 2020.

Huhtikuussa 2020 työttömyysjakson aloittaneista alle 10 % oli työssä toukokuussa. (Tarkastelemme seuraavissa kahdessa kuvassa henkilöitä, jotka saavat vähintään 2500€ palkkatuloja tarkasteltavalta kuulta ja heidän työllisyyttä). Tuolloin lomautetuistakin vain noin neljäsosa oli saman määritelmän mukaan työllisiä seuraavassa kuussa.

Ensimmäistä ja toista kuvaa voi verrata sen arvioimiseksi, eroaako työttömäksi tai lomautetuksi pandemian aikana joutuneiden paluu työllisyyteen muista vuosista. Kuvista havaitaan mm., että vaikka huhtikuussa 2020 lomautettujen työllisyystilanne oli heti lomautuksen jälkeen paljon heikompi kuin huhtikuussa 2019 lomautettujen, molempina vuosina noin 50 % huhtikuussa lomautetuista oli syyskuussa palannut työhön.

Kolmannesta kuvasta vuorostaan havaitsemme, että lokakuussa 2020 lomautettujen joukossa pudotus työllisyydessä oli jo lomautuksen alussa olennaisesti vähemmän jyrkkä kuin huhtikuussa 2020 lomautetuilla. Toisaalta työttömiksi joutuneilla lähikuukausien työllisyystilanne oli heikko myös niillä, joiden työttömyys alkoi lokakuussa 2020 (tässä kuvassa on käytetty jo ennestään tuttua 1000€/kk palkkatulon rajaa työllisyydelle).

Alla oleva kuvaaja vertaa eri maakuntien palkkasummia helmikuussa vuosina 2019–2021. Helmikuun 2021 palkkasumma näyttää ylittävän edellisten vuosien tason lähes kaikissa maakunnissa.

Seuraavat kaksi kuviota kuvaavat kuntien palkkasumman kehitystä helmikuussa 2019–2021. Ensimmäisessä kuviossa on helmikuun kokonaispalkkasumma 20 suurimmassa kunnassa. Näiden kuntien joukossa suurimmat palkkasumman suhteelliset nousut vuoden 2019 tasosta nähtiin Oulu (7.9 %), Tampere (6.8 %) ja Vaasa (5.5 %).

Toinen kuvio esittää kymmenen koko maassa heikoiten ja kymmenen parhaiten kehittynyttä kuntaa. Suhteellisesti palkkasumma laski helmikuuhun 2019 verrattuna eniten Heinolassa (–4.4 %) ja Haminassa (–2.9%).

Seuraava kuvio vertaa helmikuun 2019–2021 palkkasummia ikäluokittain. Palkkasumma on laskenut selvimmin kahden vuoden takaisesta alle 30-vuotiaiden joukossa sekä 50–54-vuotiaiden joukossa. Muissa ikäryhmissä palkkasumma on ollut lähellä kahden vuoden takaista tai noussut.

Seuraava kuvio tarkastelee palkkasumman suhteellisia muutoksia ammateittain helmikuussa 2021. Esitämme kuvassa ne ammatit, joissa palkkasumma on pienentynyt tai kasvanut eniten vuodesta 2019.

Työmarkkinat – lomautukset ja irtisanomiset

Alla on kuvattu alkaneet työttömyys- ja lomautusjaksot viikoittain vuosina 2019–2021. Uusien jaksojen kokonaismäärä on laskenut huomattavasti ensimmäisten koronatoimenpiteiden voimaantuloa seuranneista viikoista. Alkavien lomautusjaksojen määrä on kuitenkin pysynyt tämän jälkeenkin vuoden 2019 vastaavaa tasoa korkeampana.

Työmarkkinat – työllisyys

Alla esitämme työllisten viikottaiset lukumäärät vuosina 2019–2021. Työllisyys on määritelty palkkatulojen perusteella niin, että henkilö katsotaan työlliseksi, jos hän saa yhteensä vähintään 1 000 euroa palkkatuloja kuukaudessa. Työllisiksi katsottujen henkilöiden määrä on tämän rajauksen perusteella ollut tammikuun alussa selvästi matalampi kuin edellisinä vuosina, mutta hivenen korkeampi kuin alimmillaan viime vuonna huhtikuussa.

Kotitaloudet

Kotitaloudet – asumistuki

Alla olevassa esitämme Kelan asumistuen hakemusmäärien kertymän alkuvuosina 2019–2021. Helmikuun alusta lähtien hakemusten määrä on ollut vuonna 2021 korkeammalla tasolla kuin molempina edeltävinä vuosina.

Kotitaloudet – työttömyysturva

Alla olevassa kuvassa esitämme vuorostaan Kelan työttömyysturvan hakemusmäärät alkuvuosina 2019–2021. Helmikuun loppuun mennessä kertynyt hakemusten määrä on vuonna 2021 jäänyt vuosien 2019 ja 2020 tasojen väliin.

Kuvaajat eivät sisällä ansiosidonnaista työttömyysturvaa. Lisäksi molemmat hakemusmääräkuvaajat kertovat uusista hakemuksista, eivät tiettyä tukimuotoa alkuvuonna saaneiden määristä.

Seuraavassa kuvassa esitämme työttömyysturvan hakijoiden muutos ikäryhmittäin ja sukupuolittain. Hakijamäärät ovat vähentyneet eniten miehillä ja vähintään 50-vuotiailla.

Lopuksi tarkastelemme etuuksien hakijoiden ja lomautettujen määriä kotitalouden rakenteen mukaan. Alkuvuonna 2021 uusien työttömyysetuushakemusten määrä on vuoteen 2019 verrattuna laskenut erityisesti yksin asuvilla. Lomautettujen hakijoiden määrät ovat vuorostaan kasvaneet eniten yhden perheen asuntokunnissa.

  • Lisätietoa Helsinki GSE:n Tilannehuoneesta, jossa työskentelee tutkijoita Helsinki GSE:n lisäksi Turun yliopistosta, VATT:sta ja Tilastokeskuksestahttps://www.helsinkigse.fi/research-group/covid-19/
  • Lisätietoja raportista: Otto Toivanen, otto.toivanen [at] aalto.fi
  • Viittausehdotus tiedotusvälineille: Merkitse tekstin, kuvien ja taulukoiden lähteeksi Helsinki GSE Tilannehuone ja linkki www.helsinkigse.fi
  • Viittausehdotus akateemisiin julkaisuihin: ota yhteyttä Otto Toivaseen, otto.toivanen [at] aalto.fi