Tilannehuoneen raportti 18.2.2021 – viimeisimmät kehityskulut työmarkkinoilla, kotitalouksissa ja yrityksissä

February 18, 2021

GSE:n tilannehuone jatkaa ajantasaisiin aineistoihin perustuvien raporttien julkaisua joka toinen viikko. Raporteissa tarkastellaan talouden kehitystä niin yritysten, työmarkkinoiden kuin kotitalouksienkin näkökulmasta.

Taustatiedot kuvioille on kerätty Tilastokeskuksen rekistereistä. Osa uusista kuvaajista on vielä päivityksen alla, jonka takia tämä raportti sisältää poikkeuksellisesti ainoastaan työmarkkinakuvaajia. 

Työmarkkinat

Työmarkkinat – palkkasumma

Palkkasummakuvaajia tarkastellessa on hyvä pitää mielessä, että tietoja ladataan Tulorekisteriin vaihtelevalla viiveellä, joten luvut saattavat aina hieman muuttua jälkikäteen. Tammikuun 2021 tiedot saattavat siis vielä päivittyä ja niitä tulee tarkastella alustavina tuloksina.

Seuraava kuva esittää kuukausittaisen palkkasumman vuosina 2019, 2020, ja tammikuussa 2021 tulorekisterin pohjalta. Vuosi 2020 aloitettiin vuotta 2019 korkeamalla tasolla, mutta huhtikuusta eteenpäin palkkasumma oli muutamaa poikkeusta lukuunottamatta vuotta 2019 matalammalla tasolla, suurimman pudotuksen ajoittuessa toukokuuhun. Lokakuussa 2020 palkkasumma nousi taas selkeästi vuotta 2019 korkeammaksi, mutta marraskuussa pudottiin jälleen edellsivuoden alapuolelle. Tammikuun 2021 palkkasumma näyttää olevan selvästi vuoden 2020 tasoa alempana, mutta tulos on alustava.

Seuraavat kolme kuvaa esittävät paluuta työllisyyteen lomautus-, tai työttömyysjakson jälkeen. Ensimmäisessä kuvassa huhtikuussa 2020 työttömyysjakson aloittaneista 20% oli työllisiä saman kuukauden aikana, kun taas toukokuussa vain 10% täyttivät työllisyysmääritelmän(1000€/kk). Ensimmäistä ja toista kuvaa voi käyttää vertailussa miten palautuminen työllisyyteen eroaa pandemian aikana tavalliseen. Lomautusjakson aloittaneista huhtikuussa reilu 80% palautuu työlliseksi saman vuoden syyskuuhun mennessä, mikä on lähellä tasoa ennen lomautusjaksoa. Kolmannesta kuvasta tulee ilmi että syyskuussa lomautetuilla ei ollut samanlaista pudotusta työllisyydessä kuin ensimmäisessä kuvassa.

Alla oleva kuvaaja vertaa toimialatason palkkasummaa tammikuussa vuosien 2019, 2020 ja 2021 välillä. Tammikuun palkkasumma näyttää jäävän alle vuoden 2020 tason majoitus ja ravintolatoiminnassa, tukipalveluissa, logistiikassa, rakentamisessa, ja teollisuudessa. On kuitenkin hyvä muistaa, että tammikuun 2021 tiedot voivat vielä muuttua: palkkasumman määrä on vähintään kuvaajassa näkyvä, mutta tieto tarkentuu.

Seuraavat kolme kuviota kuvaavat kuntien palkkasumman kehitystä joulukuussa 2019 ja 2020. Ensimmäisessä kuviossa on joulukuun kokonaispalkkasumma 20 suurimmassa kunnassa. Toisessa kuviossa on samojen kuntien palkkasumman suhteellinen muutos. Näiden kuntien joukossa suurimmat palkkasumman suhteelliset pudotukset nähtiin joulukuussa Vantaalla, Porvoossa ja Järvenpäässä.

Kolmas kuvio esittää kaikkien kuntien kymmentä heikoiten ja kymmentä parhaiten kehittynyttä kuntaa. Palkkasumma laski joulukuuhun 2019 verrattuna eniten Naantalissa (-4,4%).

Seuraavat kaksi kuviota vertaavat joulukuun 2019 ja 2020 palkkasummia ikäluokittain. Palkkasumma laski erityisesti alle 25-vuotiaiden joukossa, mutta laskua tapahtui myös yli 64-vuotiaiden ja 50-54-vuotiaiden joukossa. Muissa ikäryhmissä palkkasumma on ollut lähellä vuoden takaista tai noussut. Eniten palkkasumma on noussut 60-64-, 55-59- ja 45-49-vuotiailla.

Seuraava kuvio tarkastelee palkkasumman suhteellisia muutoksia ammateittain joulukuussa 2020, näyttäen ammatit, joissa palkkasumma on pienentynyt tai kasvanut eniten.

Työmarkkinat – lomautukset ja irtisanomiset

Alla on kuvattu alkaneet työttömyys- ja lomautusjaksot viikoittain vuosina 2019, 2020 ja 2021. Uusien lomautusjaksojen määrä on laskenut huomattavasti ensimmäisten koronatoimenpiteiden voimaantuloa seuranneista viikoista. Alkavien lomautusjaksojen määrä oli viime vuoden ajan korkeammalla vuoteen 2019 verrattuna. Vaikuttaa siltä, että vuoden 2021 alussa lomautusten määrä on yhä korkea vuoteen 2019 verrattuna.

  • Lisätietoa Helsinki GSE:n Tilannehuoneesta, jossa työskentelee tutkijoita Helsinki GSE:n lisäksi Turun yliopistosta, VATT:sta ja Tilastokeskuksestahttps://www.helsinkigse.fi/research-group/covid-19/
  • Lisätietoja raportista: Otto Toivanen, otto.toivanen [at] aalto.fi
  • Viittausehdotus tiedotusvälineille: Merkitse tekstin, kuvien ja taulukoiden lähteeksi Helsinki GSE Tilannehuone ja linkki www.helsinkigse.fi
  • Viittausehdotus akateemisiin julkaisuihin: ota yhteyttä Otto Toivaseen, otto.toivanen [at] aalto.fi