Tilannehuoneen raportti 10.6.2021 – viimeisimmät kehityskulut työmarkkinoilla, kotitalouksissa ja yrityksissä

June 10, 2021

GSE:n tilannehuone jatkaa ajantasaisiin aineistoihin perustuvien raporttien julkaisua joka toinen viikko. Raporteissa tarkastellaan talouden kehitystä niin yritysten, työmarkkinoiden kuin kotitalouksienkin näkökulmasta. 

Taustatiedot kuvioille on kerätty Tilastokeskuksen rekistereistä.

Työmarkkinat

Työmarkkinat – palkkasumma

Seuraava kuva esittää kuukausittaisen palkkasumman vuosina 2019–2021 tulorekisterin pohjalta. Suurin palkkasumman pudotus ajoittui toukokuuhun 2020. Tammikuussa 2021 palkkasumma oli jälleen edellisen vuoden tasoa pienempi, joskin korkeampi kuin tammikuussa 2019. Tammikuuta lukuun ottamatta vuoden 2021 palkkasumma näyttää olleen korkeampi kuin kahtena edellisenä vuotena.

Palkkasummakuvaajien aineisto on peräisin tulorekisteristä, johon tietoa ladataan vaihtelevalla viiveellä. Luvut saattavat siksi hieman päivittyä jälkikäteen. Käytännössä kuukautta vanhempia tietoja voi kuitenkin jo pitää lähes lopullisina.

Alla oleva kuvaaja vertaa eri toimialojen palkkasummia huhtikuussa vuosina 2019–2021. Huhtikuun palkkasumma näyttää kasvaneen erityisesti terveys- ja sosiaalipalveluissa, julkisessa hallinnossa sekä teollisuudessa vuonna 2021.

Seuraavat kaksi kuviota kuvaavat kuntien palkkasumman kehitystä toukokuussa 2019 – 2021. Ensimmäisessä kuviossa on toukokuun kokonaispalkkasumma 20 suurimmassa kunnassa. Toinen kuvio esittää kymmenen koko maassa heikoiten ja kymmenen parhaiten kehittynyttä kuntaa toukokuussa 2021 verrattuna vuoteen 2019.

Seuraava kuvio vertailee toukokuun 2019–2021 palkkasummia ikäluokittain.

Seuraava kuvio tarkastelee palkkasumman suhteellisia muutoksia ammateittain toukokuussa 2021. Esitämme kuvassa ne ammatit, joissa palkkasumma on pienentynyt tai kasvanut eniten toukokuussa 2021 verrattuna vuoteen 2019.

Työmarkkinat – lomautukset ja irtisanomiset

Alla on kuvattu alkaneet työttömyys- ja lomautusjaksot viikoittain vuosina 2019–2021. Uusien jaksojen kokonaismäärä on laskenut huomattavasti ensimmäisten koronatoimenpiteiden voimaantuloa seuranneista viikoista. Alkavien lomautusjaksojen määrä on kuitenkin pysynyt tämän jälkeenkin vuoden 2019 vastaavaa tasoa korkeampana.

Työmarkkinat – työllisyys

Alla esitämme työllisten päivittäiset lukumäärät vuosina 2019–2021. Työllisyys on määritelty palkkatulojen perusteella niin, että henkilö katsotaan työlliseksi, jos hän saa yhteensä vähintään 1 000 euroa palkkatuloja kuukaudessa. Työllisiksi katsottujen henkilöiden määrä on tämän rajauksen perusteella ollut vuoden 2021 alussa selvästi matalampi kuin edellisinä vuosina, mutta korkeampi kuin alimmillaan huhtikuussa 2020. Työllisyysdata päivittyy hieman hitaammin kuin palkkasumma, joten tuorempiin tietoihin tulee suhtautua varauksella.

Yritykset

Yritykset – liikevaihto

Alla esitetään kvartaalittainen kokonaisliikevaihdon muutos 2019 2020 maakunnittain. Kuvaajassa korostuu kokonaisliikevaihdon putoaminen useissa maakunnissa koronapandemian alussa toisessa kvartaalissa.

Alla kuvataan kuukausittaisen kokonaisliikevaihdon kehitys valikoiduissa maakunnissa: Uusimaa, Varsinais-Suomi ja Lappi.

Alla esitetään kvartaalittainen kokonaisliikevaihdon muutos 2019 2020 toimialoittain. Kuvaajissa korostuu jälleen kokonaisliikevaihdon putoaminen koronapandemian alussa toisessa kvartaalissa useilla toimialoilla.

Alla esitetään kuukausittaisen kokonaisliikevaihdon kehitys valikoiduille toimialoille: teollisuus, kauppa, logistiikka ja matkailu- ja ravintola-ala.

Yritykset – ulkomaankauppa

Ulkomaankauppaa koskevat tiedot on koottu Tullin aineistosta. Aineisto sisältää tiedot tavarakaupasta, jossa fyysinen kappale liikkuu rajan yli (poikkeuksena laivat ja lentokoneet, jotka tilastoidaan omistuksen muuttuessa).

Tavaraviennin suurimmat suhteelliset muutokset nähtiin huhti- ja toukokuussa 2020 sekä tammikuussa 2021. Marras-joulukuussa taas oltiin lähellä vuoden 2019 tasoa. Maaliskuusta 2020 alkaen tavaratuonnin suhteelliset muutokset ovat kuukausittain noudatelleet pääasiassa viennin muutoksia, mutta olleet yleensä hieman pienempiä. Alkuvuonna 2021 sekä vienti että tuonti ovat osoittaneet piristymisen merkkejä.

Yritykset – konkurssihakemukset

Alla oleva kuvaaja esittää yritysten konkurssihakemusten kumulatiivisen kehityksen vuosina 2018-2021 päivätasolla. Vuoden 2018 ja 2019 kehitys on ollut hyvin samanlaista, kun taas vuonna 2020 konkurssihakemuksia on kevään jälkeen tullut huomattavan hitaampaan tahtiin. Vuoden 2021 tammikuussa konkurssihakemusmäärien kehitys nayttää olleen hitaampaa kuin vuoden 2020 tammikuussa, mutta kiihtyneen sen jälkeen, ja vaikuttaa nyt seuraavan vuoden 2019 kehitystä.

Seuraava kuvaaja näyttää saapuneiden konkurssihakemuksien määrän kuukausitasolla vuosien 2019-2021 aikana, ja vahvistaa havaintoja edellisesta kuvaajasta.

Yritykset – markkinoilletulo

Alla olevassa kuvaajassa kuvataan markkinoille tulleiden yritysten määrää Suomessa kuukausittain vuosina 2019 – 2021 kahdella tavalla: 1) oikeudellisen yksikön markkinoilletulo; 2) todellinen markkinoilletulo. Oikeudellisen yksikön markkinoilletulon ajankohta on yleensä verohallintoon tai kaupparekisteriin merkitsemispäivä tai luonnollisella henkilöllä Y-tunnuksen alkamis-/antopäivä, mutta tarvittaessa tieto voidaan johtaa muiden tietojen perusteella. Todellisen markkinoilletulon ajankohta taas vastaa taloudellisen toiminnan alkamista, joka päätellään eri yritysaineistoista.

Käytännössä oikeudellisen yksikön markkinoilletulo kuvaa siis yrityksen perustamisajankohtaa, mutta taloudellinen toiminta ei välttämättä ala samalla hetkellä. Todellinen markkinoilletulo kuvaa taloudellisen toiminnan alkamista. Tiedot oikeudellisen yksikön synnystä ja taloudellisen toiminnan aloituspäivämääristä on saatu Tilastokeskukselta ja ne voivat päivittyä jälkikäteen tietojen tarkentuessa.

Alla olevissa kuvaajissa tarkastellaan yritysten markkinoilletuloa kuukausitasolla valikoiduille toimialoille: teollisuus, kauppa, logistiikka, ja majoitus- ja ravintola-ala.

Yritykset – markkinoilta poistuminen

Alla olevissa kuvaajissa näytetään kuukausittainen markkinoilta poistuneiden yritysten määrä sekä kumulatiivinen summa Suomessa. Kuvaajissa oikeudellisen yksikön markkinoilta poistuminen määritellään oikeudellisen yksikön hallinnollisen loppumispäivämäärän mukaan. Todellinen markkinoilta poistuminen määritellään oikeudellisen yksikön taloudellisen toiminnan loppumisen perusteella. Tieto taloudellisen toiminnan päättymisestä päätellään aineistosta. Tiedot on saatu Tilastokeskukselta.

Markkinoilta poistumista kuvaavissa kuvaajissa on syytä pitää mielessä, että tiedot voivat päivittyä jälkikäteen, kun markkinoilta poistumisia vahvistetaan lisää. On myös mahdollista, että taloudellisen toiminnan päättyminen on sittenkin väliaikaista, jolloin merkintä taloudellisen toiminnan päättymisestä poistetaan aineistosta jälkikäteen.

Alla olevissa kuvaajissa tarkastellaan markkinoilta poistuneiden yritysten määrää kvartaalitasolla valikoiduille toimialoille: teollisuus, kauppa, logistiikka ja majoitus- ja ravintola-ala.

Kotitaloudet

Kotitaloudet – asumistuki

Alla olevassa kuvaajassa esitämme Kelan asumistukea hakeneiden henkilöiden lukumääriä tammi – toukokuussa 2019 – 2021.

Kotitaloudet – työttömyysturva

Alla olevassa kuvaajassa esitämme Kelan työttömyysetuutta hakeneiden henkilöiden lukumääriä tammi – toukokuussa 2019 – 2021. Suurimmat piikkit hakemusmäärissä nähdään vuoden 2020 huhti- ja toukokuussa. Vuonna 2021 vastaavaa kasvua ei havaita, vaan hakemusten määrä on maaliskuusta alkaen ollut selvästi matalampi verrattuna vuoteen 2020, jolloin korona-pandemia alkoi Suomessa.

Kuvaajat eivät sisällä ansiosidonnaista työttömyysturvaa. Lisäksi hakijamääräkuvaajat kertovat uusista hakemuksista, eivät tiettyä tukimuotoa alkuvuonna saaneiden määristä.

Seuraavassa kuvaajassa vertaamme työttömyysetuutta hakeneiden henkilöiden lukumääriä vuosien 2019 ja 2021 alkupuolella ikäryhmittäin ja sukupuolittain. Erityisesti 20-24-vuotiaiden naishakijoiden määrä näyttää olevan korkeampi alkuvuonna 2021 verrattuna vuoteen 2019. Hakijamäärät ovat sen sijaan pienempiä erityisesti 50-60-vuotiaiden miesten ja naisten kohdalla.

Lopuksi tarkastelemme työttömyysetuuksien hakijoiden ja uusien lomautettujen määriä kotitalouden rakenteen mukaan.

Yksinasuvien uusien työttömyysetuushakemusten määrä on tähän asti ollut vuonna 2021 matalampi verrattuna vuoteen 2019.

Lomautettujen hakijoiden määrä on kasvanut eniten yhden perheen asuntokunnissa, mutta merkittävästi myös yksinasuvien joukossa.

  • Lisätietoa Helsinki GSE:n Tilannehuoneesta, jossa työskentelee tutkijoita Helsinki GSE:n lisäksi Turun yliopistosta, VATT:sta ja Tilastokeskuksestahttps://www.helsinkigse.fi/research-group/covid-19/
  • Lisätietoja raportista: Otto Toivanen, otto.toivanen [at] aalto.fi
  • Viittausehdotus tiedotusvälineille: Merkitse tekstin, kuvien ja taulukoiden lähteeksi Helsinki GSE Tilannehuone ja linkki www.helsinkigse.fi
  • Viittausehdotus akateemisiin julkaisuihin: ota yhteyttä Otto Toivaseen, otto.toivanen [at] aalto.fi
  • Kuvaajat ja data: https://www.helsinkigse.fi/korona-data/