Tilannehuoneen raportti 1.4.2021 – viimeisimmät kehityskulut työmarkkinoilla, kotitalouksissa ja yrityksissä

April 1, 2021

GSE:n tilannehuone jatkaa ajantasaisiin aineistoihin perustuvien raporttien julkaisua joka toinen viikko. Raporteissa tarkastellaan talouden kehitystä niin yritysten, työmarkkinoiden kuin kotitalouksienkin näkökulmasta. Tämä raportti keskittyy työmarkkinoihin ja kotitalouksiin.

Taustatiedot kuvioille on kerätty Tilastokeskuksen rekistereistä.

Työmarkkinat

Työmarkkinat – palkkasumma

Seuraava kuva esittää kuukausittaisen palkkasumman vuosina 2019–2021 tulorekisterin pohjalta. Huhtikuusta 2020 lähtien kuukausittainen palkkasumma on muutamaa poikkeusta lukuunottamatta ollut pienempi kuin vuonna 2019. Suurin palkkasumman pudotus ajoittui toukokuuhun 2020. Tammikuussa 2021 palkkasumma oli jälleen edellisen vuoden tasoa pienempi, joskin korkeampi kuin tammikuussa 2019. Helmikuussa 2021 palkkasumma näyttää olleen korkeampi kuin kahtena edellisenä vuotena.

Palkkasummakuvaajien aineisto on peräisin tulorekisteristä, johon tietoa ladataan vaihtelevalla viiveellä. Luvut saattavat siksi hieman päivittyä jälkikäteen. Käytännössä kuukautta vanhempia tietoja, kuten tässä raportissa tarkasteltua helmikuun palkkasummaa, voi kuitenkin jo pitää lähes lopullisina.

Alla oleva kuvaaja vertaa eri toimialojen palkkasummia helmikuussa vuosina 2019–2021. Helmikuu 2021 palkkasumma näyttää jäävän alle edellisten vuosien tason ainakin majoitus- ja ravintolatoiminnassa, tukipalveluissa ja logistiikassa.

Seuraavat kaksi kuviota kuvaavat kuntien palkkasumman kehitystä helmikuussa 2019 – 2021. Ensimmäisessä kuviossa on helmikuun kokonaispalkkasumma 20 suurimmassa kunnassa. Toinen kuvio esittää kymmenen koko maassa heikoiten ja kymmenen parhaiten kehittynyttä kuntaa.

Suurimmat palkkasumman suhteelliset nousut vuoden 2019 tasosta nähtiin Oulussa (8.1 %), Tampereella (7.0 %) ja Vaasassa (6.8 %). Suhteellisesti palkkasumma laski helmikuuhun 2019 verrattuna eniten Heinolassa (-3.8%), Haminassa (-2.6%) ja Imatralla (-2.5%).

Seuraava kuvio vertaa helmikuun 2019–2021 palkkasummia ikäluokittain. Helmikuussa 2021 palkkasumma oli pienempi alle 30-vuotiaiden joukossa sekä 50–54-vuotiaiden joukossa verrattuna kahteen edelliseen vuoteen. Muissa ikäryhmissä palkkasumma nousi tai pysyi lähes edellisen vuoden tasolla.

Seuraava kuvio tarkastelee palkkasumman suhteellisia muutoksia ammateittain helmikuussa 2021. Esitämme kuvassa ne ammatit, joissa palkkasumma on pienentynyt tai kasvanut eniten vuodesta 2019.

Työmarkkinat – lomautukset ja irtisanomiset

Alla on kuvattu alkaneet työttömyys- ja lomautusjaksot viikoittain vuosina 2019–2021. Uusien jaksojen kokonaismäärä on laskenut huomattavasti ensimmäisten koronatoimenpiteiden voimaantuloa seuranneista viikoista. Alkavien lomautusjaksojen määrä on kuitenkin pysynyt tämän jälkeenkin vuoden 2019 vastaavaa tasoa korkeampana.

Työmarkkinat – työllisyys

Alla esitämme työllisten viikottaiset lukumäärät vuosina 2019–2021. Työllisyys on määritelty palkkatulojen perusteella niin, että henkilö katsotaan työlliseksi, jos hän saa yhteensä vähintään 1 000 euroa palkkatuloja kuukaudessa. Työllisiksi katsottujen henkilöiden määrä on tämän rajauksen perusteella ollut vuoden 2021 alussa selvästi matalampi kuin edellisinä vuosina, mutta hivenen korkeampi kuin alimmillaan viime vuonna huhtikuussa.

Kotitaloudet

Kotitaloudet – asumistuki

Alla olevassa kuvaajassa esitämme Kelan asumistukea hakeneiden henkilöiden lukumääriä tammi-, helmi- ja maaliskuussa 2019 – 2021. Erityisesti helmikuussa 2021 hakijoiden määrä oli korkeampi verrattuna kahteen edeltävään vuoteen. Maaliskuun 2021 tiedot tarkentuvat vielä.

Kotitaloudet – työttömyysturva

Alla olevassa kuvaajassa esitämme Kelan työttömyysetuutta hakeneiden henkilöiden lukumääriä tammi-, helmi- ja maaliskuussa 2019 – 2021. Tammikuussa 2021 hakijoiden määrä oli vuoden 2020 tasolla, mutta vuoden 2019 tasoa matalampi. Helmikuussa 2021 hakijoiden määrä oli hieman korkeampi verrattuna kahteen aiempaan vuoteen. Maaliskussa 2021 hakemusten määrä oli korkeampi vuoteen 2019 verrattuna, mutta näyttää jäävän vuoden 2020 tasoa matalammaksi. Maaliskuun 2021 tiedot päivittyvät vielä.

Kuvaajat eivät sisällä ansiosidonnaista työttömyysturvaa. Lisäksi hakijamääräkuvaajat kertovat uusista hakemuksista, eivät tiettyä tukimuotoa alkuvuonna saaneiden määristä.

Seuraavassa kuvaajassa vertaamme työttömyysetuutta hakeneiden henkilöiden lukumääriä vuosien 2019 ja 2021 alussa ikäryhmittäin ja sukupuolittain. Erityisesti 20-24-vuotiaiden naishakijoiden määrä näyttää olevan korkeampi alkuvuonna 2021 verrattuna vuoteen 2019. Hakijamäärät ovat sen sijaan pienempiä erityisesti 50-60-vuotiaiden miesten ja naisten kohdalla.

Lopuksi tarkastelemme työttömyysetuuksien hakijoiden ja uusien lomautettujen määriä kotitalouden rakenteen mukaan. Yksinasuvien uusien työttömyysetuushakemusten määrä oli alkuvuonna 2021 matalampi vuoteen 2019 verrattuna. Lomautettujen hakijoiden määrä on kasvanut eniten yhden perheen asuntokunnissa.

  • Lisätietoa Helsinki GSE:n Tilannehuoneesta, jossa työskentelee tutkijoita Helsinki GSE:n lisäksi Turun yliopistosta, VATT:sta ja Tilastokeskuksestahttps://www.helsinkigse.fi/research-group/covid-19/
  • Lisätietoja raportista: Otto Toivanen, otto.toivanen [at] aalto.fi
  • Viittausehdotus tiedotusvälineille: Merkitse tekstin, kuvien ja taulukoiden lähteeksi Helsinki GSE Tilannehuone ja linkki www.helsinkigse.fi
  • Viittausehdotus akateemisiin julkaisuihin: ota yhteyttä Otto Toivaseen, otto.toivanen [at] aalto.fi