Tilannehuoneen raportti 02.07.2020 – viimeisimmät kehityskulut työmarkkinoilla, kotitalouksissa ja yrityksissä

July 2, 2020

GSE:n tilannehuone julkaisee ajantasaisiin aineistoihin perustuvia raportteja myös kesälomakaudella. Raporteissa tarkastellaan talouden kehitystä niin yritysten, työmarkkinoiden kuin kotitalouksienkin näkökulmasta. Raportteja julkaistaan joka toinen viikko.

Vertailujaksona käytetään useissa kuvioissa vuoden 2019 kevättä. Taustatiedot kuvioille on kerätty Tilastokeskuksen rekistereistä. Taustatiedot ovat uusimmat Tilastokeskuksessa saatavilla olevat, vuoden 2018 lopulta.

Työmarkkinat

Työmarkkinat – palkkasumma

Seuraava kuva esittää palkkasumman kuukausittain vuosina 2019 ja 2020 tulorekisterin perusteella. Palkkasumma oli jo huhtikuussa 5% alhaisempi vuonna 2020 verrattuna vuoteen 2019, ja ero kasvoi toukokuussa. Toukokuussa 2020 palkkasumma oli noin 0,5 miljardia euroa alhaisempi verrattuna vuoteen 2019.

Alla oleva kuva näyttää vertaa toukokuun palkkasummaa toimialoittain vuosina 2019 ja 2020. Kuvasta nähdään esimerkiksi, että suurin euromääräinen pudotus palkkasummassa oli teollisuudessa ja logistiikassa.

Seuraavat kolme kuviota esittävät palkkasumman kehitystä kunnissa vuosina 2019 ja 2020. Ensimmäinen kuvio näyttää toukokuun kokonaispalkkasumman suurimmassa 20 kunnassa ja toinen näiden osalta palkkasumman eron prosenteissa. Suurimmat prosentuaaliset pudotukset (vähintään 10 prosenttia) palkkasummassa nähdään Porissa, Vantaalla ja Helsingissä. Kolmas kuvio näyttää kehityksen kymmenelle heikoiten ja toisaalta kymmenelle parhaiten kehittyneelle kunnalle.

Seuraavat kaksi kuvioita tarkastelevat toukokuun palkkasumman kehitystä ikäluokittain. Kuvioista nähdään, että palkkasumma on laskenut kaikissa ikäluokissa. Suhteessa suurinta lasku on ollut alle 25-vuotiailla ja toisaalta 25-29-vuotiailla.

Työmarkkinat – lomautukset ja irtisanomiset

Alla oleva kuva näyttää alkaneet työttömyys- ja lomautusjaksot päivittäin vuosille 2019 ja 2020. Kuvasta nähdään, että suurimmat lomautuspiikit osuivat maaliskuun loppupuolelle ja huhtikuun alkuun. Kuitenkin myös kesäkuun alussa on ollut selvästi enemmän alkaneita lomautusjaksoja kuin viime vuonna, päivätasolla jopa yli 10 000.

Seuraava kuva näyttää alkaneiden työttömyys- ja lomautusjaksojen määrän vuosina 2019 ja 2020. Kasvua viime vuoteen verrattuna on lähes kaikilla toimialoilla, eniten teollisuudessa, kaupassa ja majoitus- ja ravintola-alalla.

Kotitaloudet

Kotitaloudet – asumistuki

Kelan myöntämän asumistuen hakemusmäärä ylitti edellisvuoden tason poikkeusolojen astuessa voimaan. Kesäkuun loppuun mennessä asumistukihakemuksia oli saapunut yli 30 000 vuoden 2019 vastaavaa ajankohtaa enemmän. Toukokuusta alkaen hakemusmäärien kasvu on tasaantunut. 

Asumistukihakemusten määrä on kasvanut viime vuoteen verrattuna voimakkaimmin Uudellamaalla, lähes 40 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Maltillisimmat kasvuprosentit asumistuessa löytyvät puolestaan Pohjois-Karjalasta.

Kotitaloudet – työttömyysturva

Kelaan saapuneet työttömyysturvahakemukset ylittävät edellisvuoden tason yli 100 000 hakemuksella. Hakemusmäärät lähtivät voimakkaalle kasvu-uralle viikon kuluttua poikkeusolon voimaantulosta. Hakemustulva on hidastunut toukokuun alusta alkaen, mutta kasvu on yhä hieman edellisvuoden vastaavaa aikaa nopeampana.

Koronakriisi on kohdannut kaikkia alueita. Maakunnittain tarkasteltuna poikkeusolojen rajoitukset ovat kohdentuneet voimakkaimmin Uudellemaalle, jossa työttömyysturvahakemukset ovat kasvaneet lähes 200 prosenttia. Pohjois-Karjalassakin hakemukset ovat lähes kaksinkertaistuneet.

Poikkeusolojen aikaiset rajoitukset ja ihmisten eristäytyminen kohdentuivat voimakkaimmin palvelualoihin. Palvelualojen sisäinen työntekijärakenne heijastuu Kelasta työttömyysturvaa hakeneiden henkilöiden lukumääriin sekä sukupuolittain että ammateittain. Hakijoiden painottuminen nuorempiin ikäluokkiin on puolestaan seurausta eroista työssäoloehdon täyttämisessä sekä työttömyyskassaan kuulumisessa.

Poikkeusolojen aikana lomautetuista lähes kolme neljäsosaa kuuluu yhden perheen asuntokuntaan. Kelan työttömyysetuutta hakeneiden asuntokuntarakenteen mukainen vertailu edellisvuoteen kertoo poikkeusolojen kohdentuneen perheisiin yksinasuvia voimakkaammin.

Yritykset

Yritykset – lomauttaneiden yritysten osuus kaikista yrityksistä

Alla olevissa kuvissa tutkitaan sitä, mikä on lomauttaneiden yritysten osuus kaikista yrityksistä. Näissä analyyseissä ei siis huomioida sitä, mikä osuus työntekijöistä on lomautettu. Luvut esitetään hajotelmina, ensin toimialoittain, sitten maakunnittain ja lopuksi yrityskokoluokittain. Kuvioista näkee esimerkiksi, että lomauttaneiden yritysten osuus on suurin suurimpien yritysten joukossa.

Yritykset – lomautettujen työntekijöiden osuus

Alla olevissa kuvissa tutkitaan sitä, mikä osuus työntekijöistä on lomautettu. Jokainen piste tietyllä vaakaviivalla kuvaa tietyn kuukauden tilannetta, eli mikä osuus työntekijöistä on keskimäärin lomautettu esim. tietyllä toimialalla niissä yrityksissä, jotka ovat kyseisenä kuukautena lomauttaneet työntekijöitään. Luvut esitetään hajotelmina, ensin toimialoittain, sitten maakunnittain ja lopuksi yrityskokoluokittain. Kuvioista näkee esimerkiksi, että suurimmat yritykset ovat lomauttaneet pienimmän osuuden työntekijöistään.

Yritykset – Business Finlandin tuet

Alla olevissa kuvioissa kiinnostuksen kohde on niiden yritysten osuus, jotka ovat saaneet Business Finlandin (korona)tukea tiettynä kuukautena. Näistä luvuista esitetään hajotelmat toimialoittain, maakunnittain ja yrityskokoluokittain.

Yritykset – konkurssihakemukset

Seuraavassa kuviossa esitetään konkurssihakemusten kumulatiivinen määrä tiettynä vuonna tiettyyn päivämäärään mennessä. Vaaka-akselilla esitetään siis päivämäärä, pystyakselillä kyseiseen päivämäärään tiettynä vuonna jätettyjen konkurssihakemusten määrä. Vuoden 2018 ja 2019 toimivat verrokkeina vuodelle 2020.


  • Lisätietoa Helsinki GSE:n Tilannehuoneesta, jossa työskentelee tutkijoita Helsinki GSE:n lisäksi Turun yliopistosta, VATT:sta ja Tilastokeskuksestahttps://www.helsinkigse.fi/research-group/covid-19/
  • Lisätietoja raportista: Otto Toivanen, otto.toivanen [at] aalto.fi
  • Viittausehdotus tiedotusvälineille: Merkitse tekstin, kuvien ja taulukoiden lähteeksi Helsinki GSE Tilannehuone ja linkki www.helsinkigse.fi
  • Viittausehdotus akateemisiin julkaisuihin: ota yhteyttä Otto Toivaseen, otto.toivanen [at] aalto.fi